Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

ΑΣΕΠ: To έντυπο αιτήματος χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου


Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ αναρτήθηκε το έντυπο όπου οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα υποβάλλουν τα αιτήματά τους προκειμένου να τους χορηγείται βεβαίωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Υπενθυμίζεται πως στον υπό δημοσίευση νόμο για την αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου η επιλογή των φυσικών προσώπων θα γίνεται στο εξής βάσει των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει, με την προϋπόθεση να έχει χορηγηθεί σχετική βεβαίωση από το ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν υποκρύπτουν εξηρτημένη εργασία και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δείτε το έντυπο «Αίτημα χορήγησης βεβαίωσης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου» στο link.

Δεν υπάρχουν σχόλια: