Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο…Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Υπερήφανος μας προσκαλεί σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 21η Δεκεμβρίου 2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  • 1. Περί Έγκρισης του Προγράμματος Τεχνικών Έργων του Δήμου για το έτος 2010.
  • 2. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2008, του 1ου κ΄ 2ου Γυμνασίου Ορχομενού.
  • 3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Περιφερειακή Οδός Δ.Δ Παύλου», ύστερα από την αίτηση του Αναδόχου κ. Πανουργιά Θωμά. 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή Αποχετευτικών Αγωγών Υδάτων Ορχομενού». 5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Δ.Δ Παύλου».


Δεν υπάρχουν σχόλια: