Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στον Δήμο Ορχομενού

Ανακοίνωση

 Ενημερώνουμε τους Δημότες και κατοίκους του Δήμου μας ότι δημοσιεύτηκε ο Ν. 4304/14 (ΦΕΚ 234/23.10.2014 τεύχος Α’): Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.
 Με το άρθρο 24 του νόμου αυτού τροποποιήθηκε το άρθρο 51 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος
 Α’): “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών”, και δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης καταβολής του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο Ορχομενού, εφ’ όσον αυτές έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 30/10/2014 (εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων) ως ακολούθως: 
 α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά 100% από προσαυξήσεις και πρόστιμα. 
 β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά 80% από προσαυξήσεις και πρόστιμα και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
 γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε 48 δόσεις με απαλλαγή κατά 50% από προσαυξήσεις και πρόστιμα.
 δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε 72 δόσεις με απαλλαγή κατά 30% από προσαυξήσεις και πρόστιμα. 
 ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε 100 δόσεις με απαλλαγή κατά 10% από προσαυξήσεις  και πρόστιμα. 
 Για τις λεπτομέρειες των ρυθμίσεων αυτών, συνημμένα δημοσιεύεται το πλήρες κείμενο του άρθρου 51 του νόμου 4257/14 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/14 . 
 Σημειώνουμε ότι στην παράγραφο 7 του άρθρου 51 του Ν. 4257/14 καθορίζονται και οι προϋποθέσεις της από το Δήμο άρσης δέσμευσης φορολογικής ενημερότητας, καθώς και της χορήγησης βεβαίωσης  δημοτικής ενημερότητας.  Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Προσωπικό του Τμήματος Εσόδων  & Ταμείου του Δήμου μας, επί της οδού Πεσόντων Μαχητών 16, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες του Δήμου μας να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως την 30/11/2014.  Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας.

 Ο Δήμαρχος και με εντολή

 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων & Ταμείου 
  Βασίλειος Ευ. Ρουσέτης

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4257 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014) - Άρθρο 51 ( όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4304/14) 
1.Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
Α) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών 
διατάξεων του ν. 3801/2009.
Β) Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής και των προστίμων.
β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό 
(80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι 
κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ.
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 
πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 
τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των ανωτέρω προβλεπόμενων δόσεων ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη και κατά τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και 
ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο, το οποίο και παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
2.Στην παρούσα ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών «έως 30.10.2014», συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας, ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών.
Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση:
α) οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών,
β) οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις.
Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω εξαίρεση δεν ισχύει στην εφάπαξ εξόφληση των οφειλών με απαλλαγή κατά ποσοστό 
εκατό τοις εκατό (100%) των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
«3. Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού το αργότερο έως τις 30.11.2014. Επί των αιτήσεων αποφαίνονται, για μεν τις οφειλές προς το δήμο η οικεία οικονομική επιτροπή, για δε τις οφειλές προς το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου το οικείο διοικητικό 
συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας οικονομικής υπηρεσίας, σε αμφότερες των ανωτέρω περιπτώσεων». 
4.Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
5.Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις 
των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 3 της παρούσας.
6.Στη ρύθμιση υπάγονται, μετά από επιλογή του οφειλέτη και:
α) ληξιπρόθεσμες οφειλές που τελούν, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,
β) ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν. 2648/1998 (Α' 238) ή άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται κατά την υποβολή του αιτήματος για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση,
γ) οφειλές που μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση εκκρεμούν στα δικαστήρια μετά από άσκηση προσφυγής ή έφεσης από τον υπόχρεο, καθώς και οφειλές οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών διαφορών του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 ή έχουν συζητηθεί και οι προτάσεις 
δεν έχουν εισαχθεί προς συζήτηση στο οικείο δημοτικό συμβούλιο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
7.Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι όροι αυτής και ο οφειλέτης έχει καταβάλλει το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του:
α) Ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων.
β) Ο οφειλέτης καθίσταται δημοτικά ενήμερος κατά την έννοια του άρθρου 285 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι 
σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
8.Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλεται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης αυτής.
9.Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον πρωτοφειλέτη για την καταβολή μέρους οφειλής δικαιούνται να ρυθμίσουν μόνο το μέρος αυτό της οφειλής με τις παρούσες διατάξεις.
10.Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.
11.Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
β) καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός 
μήνα,
γ) δεν υποβάλλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 
και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού, καθώς και τη δήλωση περί μεταβολής της ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται από τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις, 
δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,
ε) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
12.Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται.
13.Στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοτικού Φόρου Δωδεκανήσου.
14. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την ψήφισή του. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανάπτυξη δραστηριότητας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικό χώρο

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την ανάπτυξη 
δραστηριότητας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικό χώρο, να υποβάλλουν το ενδιαφέρον τους, να ενημερωθούν κατάλληλα, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου έως τις 5 Νοεμβρίου 2014. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου θα καθορισθεί εάν και  πόσες άδειες θα δοθούν με την διαδικασία που ορίζεται από τον  σχετικό νόμο .

 ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Έρχεται η Λευκή Νύχτα στη Λιβαδειά - H Όλγα Λαφαζάνη και ο Κωνσταντίνος Κωτσαδάμ στην κορύφωση της βραδιάς!

Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, ο Εμπορικός Σύλλογος Λεβαδείας και ο Δήμος Λεβαδέων σας προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό event.
Τα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν τις πόρτες τους από της πέντε το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα για να κάνετε τις αγορές σας, ενώ τα παιδιά θα έχουν ατέλειωτη διασκέδαση στα φουσκωτά παιχνίδια παρέα με κλόουν, ξυλοπόδαρους και αγαπημένους παιδικούς ήρωες!
Πίστα αναρρίχησης, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις από σχολές χορού και ο ΑΠΟΛΛΩΝ θα κάνει τη Λεωφόρο Αθηνών ένα πρωτότυπο γήπεδο μπάσκετ.
Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η Όλγα Λαφαζάνη ενώ οι Κings θα δώσουν ρυθμό στη βραδιά με ένα ξεχωριστό live στην κεντρική πλατεία της πόλης, ξεσηκώνοντας το κοινό με τις επιτυχίες τους!
Θα γίνει μια μεγάλη κλήρωση με δώρο τέσσερα μοναδικά ταξίδια για όλους εσάς που θα πάρετε λαχνούς από τα καταστήματα και τα καφέ της πόλης κατά τη διάρκεια της ημέρας!
Τη βραδιά θα κλείσει ο Κωνσταντίνος Κωτσαδάμ ενώ το party θα συνεχιστεί στα μπαρ της πόλης!
Σας παραθέτουμε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων
17:00 – 20:00
•Ατέλειωτη διασκέδαση για τα παιδιά στα φουσκωτά παιχνίδια εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
•Μεγάλη τσουλήθρα στο «Δάσος του Μόγλη»
•Χοροπηδητό και μικρή τσουλήθρα στο «Τρενάκι» και στο «Καστράκι»
•Χοροπηδητό στο τραμπολίνο
•Ο ξυλοπόδαρος ΠΑΦ ΠΟΥΦ θα σκορπίσει κέφι και χαρά. Μαζί μας ο Ελεφαντούλης Ντούλης αλλά και η Πίπι Κλόουν, που θα μοιράζει κέφι και πολύχρωμα μπαλόνια
•Face Painting σε διάφορα σημεία της πόλης από τις σχολές « Art House» και «Εικαστικό Εργαστήρι»
•3on3 στο Ζάππειο με τέσσερις μπασκέτες από τον Α.Σ «ΑΠΟΛΛΩΝ» ( ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός)
•Η πίστα αναρρίχησης στο «BUZZIN STORE» θα σας περιμένει
•Μουσικοχορευτική εκδήλωση από τη Σχολή «Burn The Floor»
20:00 – 22:00
•Παρουσίαση της εκδήλωσης από την Όλγα Λαφαζάνη
•Live από τους KINGS
22:00
Μεγάλη κλήρωση για τέσσερα ταξίδια
22:30 – 00:00
Τη βραδιά θα κλείσει ο Κωνσταντίνος Κωτσαδάμ.

Η Έκθεση «Ελλάδος Γεύσεις» επιμένει ελληνικά στην «καρδιά» της Αθήνας

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε για ακόμη μια φορά η Έκθεση «Ελλάδος Γεύσεις» το Σεπτέμβριο στον εκθεσιακό χώρο του Μετρό Συντάγματος, το πολυπληθές αθηναϊκό κοινό κι οι έλληνες παραγωγοί, ξαναδίνουν ραντεβού στις 3-4-5 και στις 27-28-29 Νοεμβρίου 2014, στο χώρο που έχει καθιερωθεί ως το σημείο συνάντησης των καταναλωτών με τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα.
Η μοναδική έκθεση ελληνικών προϊόντων που διεξάγεται στο Μετρό του Συντάγματος, έχει θέσει τις βάσεις για μια ακόμη επιτυχημένη παρουσία κι έχει αγκαλιαστεί από το καταναλωτικό κοινό, το οποίο τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζει, προτιμά, εμπιστεύεται κι επιβραβεύει τ’ απαράμιλλα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, βάζοντάς τα στην καθημερινή διατροφή του.


Στον εκθεσιακό χώρο του Μετρό Συντάγματος  ο οποίος έχει 200.000 διελεύσεις ημερησίως, δίνεται και πάλι η δυνατότητα στο κοινό να γνωρίσει και να προμηθευτεί μεγάλη ποικιλία ποιοτικών προϊόντων. 

Η διοργάνωση των δύο αυτών νέων εκθέσεων, έχει τους εξής στόχους:

(α) Την ανάδειξη των ελληνικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την παραγωγή και επεξεργασία αγροτικών αλλά και παραδοσιακών προϊόντων

(β) Την προσπάθεια για την τόνωση των συναλλαγών της αγοράς του κλάδου και την ανύψωση του ηθικού των καταναλωτών μέσω της άμεσης πώλησης οικονομικών και ποιοτικών ελληνικών προϊόντων

(γ) Την προβολή των παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων και την ανάδειξη της ελληνικής περιφέρειας ως γαστρονομικού τουριστικού προορισμού.


Το ενδιαφέρον καταγράφεται ήδη έντονο, κάτι που επιβεβαιώνει η συνεχής συμμετοχή ίδιων εκθετών, η οποία ξεπερνά σε ποσοστό το 70%.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο διοργάνωσης, κ. Σοφοκλή Μποτονάκη στο τηλ. 6909909500.

Μαθητική Θ. Λειτουργία Αγ. Ιακώβου Αδελφοθέου στην Παναγία Σκριπού


Μια μοναδική εμπειρία έζησαν οι μαθητές των Γυμνασίων και του Λυκείου του Δήμου Ορχομενού, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 στον Ι. Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου (Σκριπού), αφού παρακολούθησαν από κοντά την αρχαιοπρεπή Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, μια Λειτουργία των πρώτων χριστιανικών χρόνων.

         Την αρχαιοπρεπή Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος πλαισιωμένος από ιερείς της πόλεως του Ορχομενού.

          Η πρωτοβουλία τελέσεως της ως άνω Λειτουργίας ανήκε στον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας και στον Αιδεσιμολογιώτατο Χαράλαμπο Χατζηχαραλάμπους, Εφημέριο του Ι. Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Σκριπού) και Διευθυντή του Β΄ Γυμνασίου Ορχομενού, αφού θέλησαν έτσι να δώσουν στους μαθητές την ευκαιρία να βιώσουν από κοντά μια Θεία Λειτουργία που η ύπαρξή της χάνεται στα βάθη των αιώνων καθώς και να μεταλάβουν ξεχωριστά του Αίματος και του Σώματος του Χριστού μας.

          Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας με το πέρας της Θ. Λειτουργίας απηύθυνε πατρικούς λόγους εξηγώντας την ιδιαιτερότητα της αρχαιοπρεπούς Θείας Λειτουργίας προς τα παιδιά και τους ευχήθηκε υγεία και καλή πρόοδο. Επίσης, ευχήθηκε και στους παριστάμενους εκπαιδευτικούς δύναμη, μακροημέρευση και φωτισμό για το σημαντικό έργο που επιτελούν. Πηγή http://www.imtl.gr/

Κ. Σκρέκας: Μέλημά μας οι μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Κυρίαρχο μέλημά μας είναι οι μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν την ανάπτυξη, δήλωσε ο νέος υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
«Η τιμή για μένα είναι μεγάλη, η προσπάθεια να δικαιώσω την επιλογή του Πρωθυπουργού ακόμα μεγαλύτερη» σημείωσε, ενώ πρόσθεσε πως «βασικός στόχος είναι η αξιοποίηση και ο πολλαπλασιασμός της αποτελεσματικότητας του κάθε ευρώ, είτε αυτό προέρχεται από τον Έλληνα φορολογούμενο, είτε από την Ευρώπη». Πηγή www.naftemporiki.gr 

Εργαστήρι Βυζαντινής Αγιογραφίας στη Θήβα

Για 12η χρονιά, στο φιλόξενο χώρο της ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου “Μεγάλης” Παναγίας Θηβών, θα λειτουργήσει το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ για αρχάριουσ και προχωρημένους υπό τη διεύθυνση της κας Κατερίνας Κοσμίτη, αγιογράφου και Θεολόγου.

ΕΝΑΡΞΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
2262026636 & 6948042431

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Βραβεύεται από τον ΠΣΑΤ ο Ορχομένιος δημοσιογράφος κ. Μπάμπης Ζαννιάς

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014, θα πραγματοποιηθεί η εφετινή εκδήλωση των αθλητικών δημοσιογραφικών βραβείων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου.

Η 17η τελετή απονομής θα διεξαχθεί στο Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (Φραγκούδη 11 & Αλεξ. Πάντου, Καλλιθέα) στις 11 π.μ.

Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Δημοσιογραφικών Βραβείων που αποτελείται από τους: Νίκο Κατσαρό, Κώστα Κομίνη, Πέτρο Λινάρδο, Άγγελο Μενδρινό, Ανδρέα Μπόμη, Κώστα Μυλωνά, Γιώργο Παντούρη, Βαγγέλη Φουντουκίδη και Θοδωρή Νταβέλο (εκ μέρους του Δ.Σ. του Συνδέσμου), μεταξύ των φετινών βραβευόμενων

Και ο συμπατριώτης μας, Ορχομένιος κ. Μπάμπης Ζαννιάς για την συγγραφή του βιβλίου «42.195μ σε 30 Χρόνια, Μαραθώνιος Αθηνών «Γρηγόρης Λαμπράκης»

«Που θα πρέπει να στρέψει τις προτεραιότητές της η νέα Δημοτική Αρχή;»: Στην «καθημερινότητα» απαντούν οι δημότες- αναγνώστες μας

Τι μήνυμα στέλνουν οι πολίτες του Δήμου μας προς την Δημοτική Αρχή σύμφωνα με την πρώτη – από μια σειρά δημοσκοπήσεων- που επαναφέρει το ORCHOMENOS PRESS;
Η καθημερινότητα, που συγκεντρώνει τη πλειοψηφία των απαντήσεων (32%) , με δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση τις Πηγές των Χαρίτων (22%) και τους Αρχαιολογικούς  χώρους (22%).
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 1ης δημοσκόπησης της περιόδου 2014 – 2019.
Στο ερώτημα: «Που θα πρέπει να στρέψει τις προτεραιότητές της η νέα Δημοτική Αρχή;», λάβαμε τις παρακάτω απαντήσεις... 


Στην καθημερινότητα;
  46 (32%)

Στα δημοτικά τέλη;
  17 (12%)

Στην άρδευση;
  15 (10%)

Στον δημόσιο χώρο;
  20 (14%)

Στον πολιτισμό;
  26 (18%)

Στον αθλητισμό;
  19 (13%)

Στην υγεία;
  20 (14%)

Στην κοινωνική πρόνοια;
  13 (9%)

Στα κοιμητήρια;
  18 (12%)

Στις Πηγές των Χαρίτων;
  31 (22%)

Στους αρχαιολογικούς χώρους;
  31 (22%)

Σε τίποτα από παραπάνω;
  3 (2%)

Σε όλα τα παραπάνω;
  33 (23%)

Δεν μ` ενδιαφέρει, δεν έχω άποψη!
  7 (5%)


Ψήφοι μέχρι αυτήν τη στιγμή: 140 , Ορχομενός, 30 Οκτωβρίου 2014.ΥΓ. Η εν λόγω δημοσκόπηση αποτελεί μια ενδεικτική καταγραφή των "επιθυμιών" 
των αναγνωστών του ORCHOMENOS PRESS, τα συμπεράσματα της οποίας ευχόμαστε να χρησιμεύσουν στην διαμόρφωση των προτεραιοτήτων της εκάστοτε δημοτικής αρχής. 

«ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΧΘΕΣ» : Γυρίζοντας καθημερινά τον χρόνο … πίσω! Αυτή η ομάδα, μας έχει δώσει πολλές «χαρές» και μέσα από τις δεκάδες αναρτήσεις των μελών της, έχουμε ανακαλύψει τον τόπο μας, γυρίζοντας απλά τον χρόνο … πίσω! Πρόσφατα, τα μέλη της ομάδας «ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΧΘΕΣ» (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201016136549332&set=gm.431230313650022&type=1&theater)  πρόσθεσαν εικόνες από παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου…
Απολαύστε τες! 

"Το μπουφάν της χάρλευ" για δύο παραστάσεις ξανά κοντά μας στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ορχομενού

Μετά από απαίτηση του κοινού (δεν περιμέναμε ότι θα φτάναμε να το πούμε κι αυτό)....

"Το μπουφάν της χάρλευ" για δύο παραστάσεις κοντά σας.

Το Σάββατο 1 και τη Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 8.00 το βράδυ, στο Πολιτιστικό κέντρο Δήμου Ορχομενού

"Κι εσείς?...Ποια μυρωδιά θα σας φέρνει δάκρυα αύριο, ποια γεύση θα πεθυμήσετε?"

Παραγωγή: ΟΙΠΟΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Σκηνοθεσία: Νίκη Παπαγιαννάκη

Ερμηνεία: Μαριλένα Λένα

Εύζωνας: Κώστας Πουρνάρας

Ακορντεόν:Γιώργος Ζωγράφος

Να γιατί δεν πρέπει να ... χάσεις την "Λευκή Νύχτα" στη πόλη της Λιβαδειάς!

Μειώσεις των τιμών στο τομέα της εστίασης (σουβλάκι κτλ) που φτάνουν σε ορισμένα καταστήματα μέχρι και 50%, όπως άλλωστε και ο καφές, και δώρο στα δύο είδη ρουχισμού το τρίτο είναι κάποιες από τις εντυπωσιακές προσφορές στο πλαίσιο της «Λευκής νύχτας» που συνοδεύουν τις εκδηλώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν δωρεάν φουσκωτά παιχνίδια, τσουλήθρες και τρενάκια, τραμπολίνο, ξυλοπόδαρους, κλόουν, face painting, μπάσκετ 3 on 3, πίστα αναρρίχησης, μουσική και χορό με αποκορύφωση την κλήρωση για 4 ταξίδια από λαχνούς που θα μοιράζονταν στα καταστήματα και τα καφέ της πόλης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ανοικτό κάλεσμα από τον Εμπορικό Σύλλογο και τον Δήμο Λεβαδεών στην "Λευκή Νύκτα" της 1ης Νοεμβρίου

Κορυφώνονται οι προετοιμασίες από τον εμπορικό σύλλογο της Λιβαδειάς και το Δήμο Λεβαδέων για τη μεγάλη γιορτή των καταναλωτών το Σάββατο 1η Νοεμβρίου με τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας. Σε κοινή συνέντευξη τύπου η Δήμαρχος Λεβαδέων και το διοικητικό συμβούλιο του εμπορικού συλλόγου απηύθυναν ανοιχτή πρόκληση σε όλους τους πολίτες να επισκεφθούν τη Λιβαδειά και να στηρίξουν την προσπάθεια συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις...  


Κάλεσμα για συμμετοχή στη λευκή νύχτα στη Λιβαδειά by LAMIASTARGR

Στον Ορχομενό θα βρίσκεται τις 5 Νοεμβρίου ο Πρόεδρος του Διαζώματος κ. Σταύρος Μπένος

Αγαπητοί Φίλοι,

Σας διαβιβάζω το πρόγραμμα της επίσκεψης εργασίας την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014 στα αρχαία θέατρα του Καβείριου και του Ορχομενού Βοιωτίας: 
11π.μ.                   Συνάντηση στην Εφορεία Πρoϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
 11.30π.μ.            Επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο Καβείριου

 1 μ.μ.                     Επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας. 
Φιλικά,

Ο πρόεδρος
 Σταύρος Μπένος

Στις 24 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Χορός από τον Επιμορφωτικό Σύλλογο Διονύσου

'Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου θα κλείσει μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά με τον "Χριστουγεννιάτικο Χορό" που θα πραγματοποιηθεί Παραμονή Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου) στο κέντρο Rodon Palace (3ο χιλ. Ορχομενού - Λιβαδειάς)!  Ελάτε να διασκεδάσουμε μέχρι το πρωί με την Διαλεχτή και τον Γιάννη Γκόβαρη στο τραγούδι και τους Δημήτρη Κουτή & Δημήτρη Λαμπάκη στο κλαρίνο! 
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα!

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΩΡΑ 5.00μ.μ.
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΩΡΑ 7.15π.μ.

ΕΟΡΤΙΟΣ ΟΡΘΡΟΣ - ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΩΡΑ 4.30μ.μ.
ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ, ΥΙΩΝ ΘΕΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ. ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΩΡΑ 7.15 π.μ.
ΕΟΡΤΙΟΣ ΟΡΘΡΟΣ - ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ, ΥΙΩΝ ΘΕΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΔΑΥΙΔ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ.


"Καλή επιτυχία" στο ψηφοδέλτιο της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ενωτικός συνδυασμός για το ΠΥΣΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Στηρίζουμε Αξίες - Ψηφίζουμε Αδέσμευτα

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1 ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θεοτόκη ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
2 ΓΙΑΝΝΑΚΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του Χαραλάμπους ΓΕΛ ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
3 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κυριάκου ΓΕΛ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
4 ΘΕΙΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
5 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου ΓΕΛ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
6 ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ανδρέα ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
7 ΚΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Λουκά 1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
8 ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κλεομένη ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ
9 ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου 2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
10 ΛΑΜΠΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Ιωάννη 1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
11 ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Λεωνίδα 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
12 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Βασιλείου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ
13 ΜΠΟΥΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ του Ευσταθίου 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΒΑΣ
14 ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΟΥ ΚΑΛΟΥΣΑ του Γεωργίου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
15 ΠΑΝΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Σπυρίδωνος 3ο ΓΕΛ ΘΗΒΑΣ
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Χαραλάμπους 1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
17 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου 1ο ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
18 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του  Γεωργίου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
19 ΣΙΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου ΓΕΛ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
20 ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Νικολάου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑΣ
21 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Φωτίου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

Συνεδριάζει την Τρίτη το ΔΣ της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της 6ης  / 2014 Συνεδρίασης

Καλείστε  στην 6η / 2014 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας  την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014  και ώρα 12:00 το μεσημέρι   στα γραφεία της, Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου στη  Λαμία με

                                            
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Έγκριση Πρακτικών της 5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. ( 21-10-2014 ).    
2.    Ενημέρωση από τον  κ. Ευάγγελο Τετριμίδα , απερχόμενο Πρόεδρο της   ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας.
3.    Συζήτηση - Προτάσεις για το Πρόγραμμα Δράσης της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας.


4.    Οργάνωση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας     σε Επιτροπές Μελέτης και Προβληματισμού επί των ζητημάτων της Τ.Α. , κατ΄αντιστοιχίαν  της ΚΕΔΕ , για την ενίσχυση της αμφίδρομης επικοινωνίας ΚΕΔΕ και ΠΕΔ  και την αναβάθμιση του ρόλου της .
5.    Οργάνωση Eκπροσώπησης της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές όπως  ορίζεται  από σχετικές διατάξεις.
6.    Συμμετοχή του Προέδρου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στις Συνεδριάσεις του  Διοικητικού Συμβουλίου  της ΚΕΔΕ.
7.    Ψήφιση Πιστώσεων.
8.    Διάφορα.                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                          της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας


                                                                             ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

                                                                               Δήμαρχος Ορχομενού 

Προαιρετικό το κλείσιμο των καταστημάτων την Κυριακή

emporikosΤο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς αποφάσισε πως την Κυριακή 2 Νοεμβρίου τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά κλειστά.

Τρισάγιο στο ''ξεχασμένο'' Εικονοστάσι στα Άσπρα Σπίτια Παραλίας Διστόμου

Τρισάγιο στο ''ξεχασμένο'' Εικονοστάσι  στα Άσπρα Σπίτια Παραλίας Διστόμου,που είχε χτιστεί το 1940 για να βοηθήσει η Παναγία τον ελληνικό στρατό που μάχονταν στα βουνά της Ηπείρου,έγινε την 28η Οκτωβρίου 2014, για πρώτη φορά από το χτίσιμό του!
Το ''παρών'' έδωσαν πάρα πολλοί  κάτοικοι της περιοχής, από τους οικισμούς της Παραλίας, από το Δίστομο, την Αντίκυρα ακόμα και την Λιβαδιά ήταν μια οικογένεια,αλλά και αρκετοί εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( Αντιδήμαρχος,Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι).Εκπρόσωπος του Δήμου ΔΑΑ, η σύμβουλος κ. Σόνια Αρμακόλα, κατέθεσε στεφάνι στο φρεσκοβαμμένο εικονοστάσι στην μνήμη των νεκρών του τόπου.
Αναμνήσεις από την τότε καθημερινότητα, περιγραφές, συζητήσεις για την ακριβή θέση του Εικονοστασίου - είχε μεταφερθεί περί το '64-'65 λίγα μέτρα λόγω του γκρεμίσματος του παλαιού οικισμού και της ανέγερσης του νέου- έγιναν - με καφέ , κουλουράκια και γλυκά - μετά το τρισάγιο που έψαλε ο πατέρας Ευαγγελος της τοπικής Ενορίας. 
Αυθεντική μαρτυρία για το πώς και από ποιος χτίστηκε αφηγήθηκε ο μόνος επιζών - παιδί τότε- από την ομάδα χτισίματος,ο Τιμολέων Σφουντούρης: Οι άλλοι ήταν ο Λουκάς Περγαντάς ή Κουβαρίστρας 
(που είχε δίπλα μαγαζί, πατέρας της Κονδυλίας Περγαντά -Σάλμα), τα αδέλφια Λουκάς και Βασίλης Καρούζος (που δούλευαν στον Λ.Περγαντά), ενώ βοήθησαν  και οι Νίκος Χαραλάμπους (από τον Άγιο Νικόλαο) και ο Κ. Μίστηλης. Ο δημοσιογράφος Λουκάς Δημάκας μίλησε για την ''δύναμη''  του Διαδικτύου σήμερα, καθώς  μέσα από μια ανάρτηση του για την ιστορία του Εικονοστασίου μαζί με μερικές φωτογραφίες του στο FACEBOOK πριν 2-3 εβδομάδες, ξύπνησε θύμησες με αποτέλεσμα οι κυρίες Κονδυλια Περγαντά  και Γιάννα Χαραλάμπους να ρίξουν την ιδέα και  να απευθύνουν - επίσης Διαδικτυακά - προσκλήσεις για το τρισάγιο που έγινε τόσο επιτυχημένα μετά την μαθητική παρέλαση.Όπως είπε γενικεύοντας,  ''η
 Μνήμη- ατομική, τοπική, εθνική- πρέπει να μένει άσβεστη και αυτό είναι χρέος όλων μας'' όπως και ότι '' οι τόποι, ο κάθε τόπος δηλαδή,  έχουν συνέχεια που κάθε φορά επιβεβαιώνεται''! Από την πλευρά της η κ. Περγαντά είπε ότι θυμόταν από τον πάτερα της την πρωτοβουλία του να χτιστεί το Εικονοστάσι και όταν έμαθε από το FACEBOOK  και το λόγο που χτίστηκε, πρότεινε να γίνει το τρισάγιο την 28η Οκτωβρίου... 
Από τον Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας ήταν στην εκδήλωση η Αντιδήμαρχος Λιλίκα 
Τρομπούκη, οι Δ.Σ. Νίκος Βαλαούρας, Τάκης Οικονόμου, Γ.Αγγελόπουλος και η Τ.Σ. κ Σόνια Αρμακόλα- μια ''γερή'' εντιπροσωπία που εγγυάται την καθιέρωση της εκδήλωσης και ένταξή της στον επίσημο εορτασμό.


www.endelfoisonline.gr