Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022

Παρουσίαση της Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας, “Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας”» - Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 7.00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά)
Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του για την πληρέστερη ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής, των κρα­τι­κών και ιδιωτικών φορέων, αλλά και των κατοίκων της, διεξήγαγε Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας – σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Βοιω­τί­ας –που αφορά επιχειρήσεις των τεσσάρων τομέων της οι­κο­­νομίας (με­­τα­ποί­­­η­­σης, υπηρεσιών, λιανικού εμπορίου, κατασκευών) και κατα­να­λω­τές.

Η Έρευνα  διεξήχθη κατά το 2ο 15νθήμερο του μηνός Οκτω­βρίου, σε συνολικό δείγμα 900 ερωτώμενων (400 επι­­χει­ρή­σεων και 500 καταναλωτών).

Η Έρευνα για το “Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας” (ΒΕΒ) διεξήχθη με τη­­λεφω­νι­κές συνεντεύξεις με τους υπευ­θύνους των επιχειρήσεων (Γενικούς Δι­ευ­θυ­ντές ή Διευθυντές Οικο­νο­μι­κών & Πω­­λήσεων ή τους ιδιοκτήτες, αν πρό­­κει­ται για μικρότερες επι­χειρήσεις) με τη χρήση των ερω­τηματολογίων που χρη­σιμο­ποι­ούνται α­πό το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχα­νι­κών Ε­ρευ­νών (ΙΟ­ΒΕ) και την Ευρω­παϊκή Ένωση (DG ECFIN), προκειμένου τα α­πο­τε­λέ­­σμα­τα να εί­ναι συ­γκρίσιμα με τις αντίστοιχες έρευνες που διεξάγονται σε Εθνικό (ΙΟΒΕ) και Ευ­ρω­παϊκό (DG ECFIN) επίπεδο.

Το “Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας” αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο ερ­γα­λείο, το οποίο συμ­βάλλει στην καλύτερη αποτύπωση και κατανόηση του οικονομικού γί­γνεσθαι στην Βοιωτία. Επιπλέον, βοηθά το Επιμελητήριό μας να δια­τυπώνει τις απόψεις και προτάσεις του βασιζόμενο σε αξιόπιστες και α­ντι­κει­μενικές πλη­ροφορίες, αντίστοιχα δε διευκολύνει  τους αρμόδιους φορείς στη λήψη ορ­θο­λογικών και τεκμηριωμένων αποφάσεων. 

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του “Βαρόμετρου Επιμε­λη­­τη­ρίου Βοιωτίας” – ως ερευνητικού εργαλείου – και για την πληρέστερη ε­νη­­­μέ­ρωση του επιχειρηματικού κόσμου της Βοιωτίας, ενσωματώ­νο­νται στα ερωτηματολόγιά του και “ad-hoc” ερωτήσεις, που αφορούν επίκαιρα θέ­ματα. Οι εν λόγω ερωτήσεις τίθενται με τέτοιο τρόπο (στο τέλος των τυπο­ποι­η­μένων ερωτηματολογίων που χρησιμοποιεί το “Βαρόμετρο Επιμε­λη­­τη­ρί­ου Βοιωτίας”), ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η εγκυρότητα των απο­τε­­λε­σμάτων του. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι καταναλωτές στην Βοιωτία δι­α­­κα­τέχονται από έντονη απαισιοδοξία, καθώς ο συνδυασμός του κύματος ακρί­­βειας σε προϊόντα και ενέργεια, αλλά και της αβεβαιότητας που προκα­λεί ο πό­λεμος στην Ουκρανία, δημιουργεί ένα μίγμα έντονης ανασφάλειας. Έτσι, ο “Δεί­κτης Κατανα­λω­τικής Εμπι­­στο­­σύνης” στο Νο­μό Βοιωτίας διαμορ­φώ­νεται στις -50 μονάδες, σε ελαφρά καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τον α­ντί­­στοιχο Εθνικό δείκτη (-58). 

Ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τη Βιομηχα­νία” στο Νομό Βοιω­τίας βρίσκεται σε οριακά θετικό έδαφος, ψηλότερα από τον αντίστοιχο Εθνι­κό, αλλά και Ευρωπαϊκό δείκτη, που αμφότεροι κινούνται σε αρνητικό έδα­φος. Έτσι, το ισο­ζύγιο θετικών–αρνητικών εκτι­μήσε­ων του “Δείκτη Επιχειρη­μα­τι­κών Προσδο­κι­­­ών της Βιομηχανίας” βρίσκεται στις +2 μο­νάδες στο Νομό Βοι­­ω­τίας, έναντι -7 μονάδων για τον Εθνικό δείκτη και -5 μονάδων για τον Ευ­­­ρω­παϊκό.

Σε ουδέτερο επίπεδο και σαφώς χαμηλότερα από τον Εθνικό δείκτη, βρίσκε­ται ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών” στον κλάδο των Υπηρεσιών στο Νόμο Βοιωτίας. Πιο αναλυτικά, ο σχετικός “Δείκτης Επιχειρηματικών Προ­­­σδο­κιών” για τον τομέα των Υπηρεσιών καταγράφεται στο +1, ενώ ο α­ντί­­­στοι­χος Εθνικός δείκτης βρίσκεται στο +16 και ο Ευρωπαϊκός στο +3.

Έντονα αρνητικό κλίμα καταγράφεται στις επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου στο Νομό Βοιωτίας, σε αντίθεση με την εικόνα που επικρατεί σε Εθνικό επί­πε­δο. Έτσι, το ισοζύγιο θετικών–αρνητικών εκτιμήσεων του “Δείκτη Επιχει­ρη­­μα­τικών Προσδοκιών Λιανικού Εμπορίου” βρίσκεται στο -19, έναντι +15 σε Εθ­νι­κό και -6 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε αρνητικό έδαφος κινείται ο “Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών” στον κλά­δο των Κατασκευών, σε ηπιότερο ωστόσο βαθμό σε σχέση με την υπό­λοι­­πη Ελλάδα. Έτσι, το ισοζύγιο θετικών-αρνητικών εκτιμήσεων του “Δείκτη Επι­­χει­ρηματικών Προσδοκιών Κατασκευών” βρίσκεται στις -10 μονάδες στην Βοιωτία.

Η έρευνα με τις AD-HOC ερωτήσεις εστιάζεται, αφενός στους καταναλωτές ό­σον αφορά στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμαν­σης, στην ακρίβεια και στις αλλαγές που προκύπτουν από αυτή, και στις κατανα­λω­τικές τους συνήθειες και αφετέρου, στις επιχειρήσεις για θέματα που αφο­ρούν στο κόστος ενέργειας, στις πρώτες ύλες/προϊόντα (διαθεσιμότητα και αυ­­ξήσεις τιμών), στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και στη ρευστότητα, τις δανειακές τους ανάγκες, τις σχέσεις τους με τις τράπεζες και τη βιωσιμό­τη­τά τους.  

Η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας “Βαρόμετρο Επιμελητηρίου Βοιωτίας”, η οποία διενεργήθηκε από την εταιρεία «Palmos Analysis PC», θα παρουσιαστεί αναλυτικά την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 7.00 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά). 

Την έρευνα θα παρουσιάσει ο κ. Πασχάλης Τεμεκενίδης, Research Director της Palmos Analysis P.C.

Θα σχολιάσει ο κ. Βασίλειος Αποστολόπουλος, Διευθυντής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και θα συντονίζει ο δημοσιογράφος, κ. Λάμπρος Ρόδης.

 Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό και η παρουσία σας θα αποτελέσει τιμή για το Επιμελητηριο μας.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας

Παναγιώτης Αγνιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: