Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Ο Δήμος Λεβαδέων μεριμνεί για την πανασύνδεση καταναλωτών που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και για τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7402/1228 (ΦΕΚ 474Β/14.2.2018) έχει συσταθεί Επιτροπή αρμόδια για τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων των ενδιαφερομένων  για επανασύνδεση καταναλωτών που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και για τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος.
Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος πρέπει μέχρι την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της υπουργικής απόφασης να είναι αποσυνδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών και η αποσύνδεση να αφορά σε παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.
Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι προς εξέταση δικαιούχοι είναι τα ακόλουθα:
Εισοδηματικά κριτήρια, το ετήσιο συνολικό πραγματικό (φορολογητέο, αυτοτελώς φορολογούμενο ή ειδικώς φορολογούμενο ή απαλλασσόμενου φόρου) ή τεκμαρτό εισόδημα να ανέρχεται:
·         σε 9.000 € για μονοπρόσωπο νοικοκυριό
·         σε 13.500 € για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος
·         σε 15.750 € για νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη
·         σε 18.000 € για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα
·         σε 24.750 € για νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
·         σε 27.000 € για νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη.
Επίσης,
·         για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά  8.000 €
·         για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται κατά 15.000 €
·         για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.000 € και για κάθε ανήλικο μέλος το ποσό των 2.500 € μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 € ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού, αλλά προσαυξάνεται με τα αντίστοιχα ποσά εάν στο νοικοκυριό περιλαμβάνονται άτομα με αναπηρία (67%) ή άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.
Περιουσιακά κριτήρια
·         η ακίνητη περιουσία που έχουν οι ίδιοι ή μέλη του νοικοκυριού τους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με συνολική φορολογητέα αξία με βάση τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. να είναι έως το ποσό των 120.000 € για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξημένη κατά 15.000 € για κάθε πρόσθετο μέλος και έως το ανώτατο όριο των 180.000 €.  Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρους πολυτελούς διαβίωσης.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση  του ειδικού βοηθήματος η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από:
·         δήλωση εισοδήματος (Ε1) του τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
·         δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολή της
·         εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού
·         πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών  του νοικοκυριού
·         πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
·         γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία (67%)
·         βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή κρατικού νοσοκομείου με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον συσκευής μηχανικής υποστήριξης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο πρωτόκολλο του Δήμου (Σοφοκλέους 15, ημιώροφος)


Παράλληλα, υπεγράφη χθες μεταξύ της Δημάρχου Λεβαδέων κ Γιώτας Πούλου και του αναδόχου του έργου με τίτλο “Αποπεράτωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και μερικής αναδιαρρύθμισης στο υπάρχον κτίριο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς”, σύμβαση συνολικού προϋπολογισμού 468.415 € χρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας – ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς αποπερατώνεται ένα ημιτελές έργο από το 2009 και θα λειτουργήσει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων εξοπλισμένη με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και εορταστικών εκδηλώσεων, θα αναδιαρρυθμισθεί υπάρχουσα αίθουσα σε αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου και θα κατασκευαστεί ανελκυστήρας για την εξυπηρέτηση των μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: