Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Η ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ενημερώνει για την απαγόρευση καπνίσματος - εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας


Η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, συνεπής στο ρόλο της στην
προάσπιση της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, και την
ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου από τις συνέπειες του καπνίσματος, και με βάση τα ως άνω σχετικά περί χρήσης και κατανάλωσης προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, υπενθυμίζει τα ακόλουθα:
Απαγορεύεται η χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού , ηλεκτρονικών
τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα στους παρακάτω αναφερόμενους
χώρους:
α. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και
επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και άλλα Ιδρύματα (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κ.λπ).
β. Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως: 1) Νοσοκομεία, 2) Ιδιωτικές
Κλινικές, 3) Κέντρα Υγείας, 4) Περιφερειακά Ιατρεία, 5) Δημοτικά Ιατρεία, 6) Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, 7) Ιδιωτικά Ιατρεία – Οδοντιατρεία, 8) Φαρμακεία, 9)
Λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), 10) Σε κάθε άλλο χώρο που δεν αναφέρεται παραπάνω, όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας.
γ. Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως: 1) Σχολεία Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά), 2) Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά), 3) Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και γενικά
Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση, 4) Φροντιστήρια.
δ. Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους.
ε. Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων.
στ. Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των χώρων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.
ζ. Στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών
δημοσίας χρήσης αυτοκινήτων , μετρητή (ταξί) και αγοραίων.
η. σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,(ΚΥΕ) ιδίως τα καταστήματα
παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων
γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος» νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.
Κατ’ εξαίρεση (Ν. 4254/2014, άρθρο 1 υποπαράγραφος Ι6) στα κέντρα διασκέδασης με
ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων (200) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων είναι για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τις Ιδιωτικές Κλινικές, οι Διοικητές και οι Διοικητικοί Διευθυντές. Για τους άλλους
χώρους, οι άμεσοι προϊστάμενοι των υπηρεσιών των χώρων στέγασης αυτών. Για τους
λοιπούς χώρους των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι υπεύθυνοι εκμετάλλευσης αυτών.
Για την επιβολή πρόστιμου κριτήριο αποτελούν
α.. Η μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβάσεων, όπως ενδεικτικά η μη
απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.
β. η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος
γ. η μη ανταπόκριση του υπευθύνου λειτουργίας του καταστήματος σε διαμαρτυρία για την
πραγματοποίηση της παράβασης και η μη κλήση των αρμοδίων οργάνων και η μη
πραγματοποίηση συστάσεων στους παραβάτες.
δ. η μη συνεργασία υπευθύνου της επιχείρησης με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του
ελέγχου.
Διευκρινίζεται ότι πρόστιμο επιβάλλεται τόσο στους υπευθύνους εφαρμογής των διατάξεων όσο και στον παραβάτη καπνιστή ή χρήστη προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων
καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα.
Έτσι, λοιπόν, σε όσους καπνίζουν επιβάλλεται πρόστιμο από 50 έως 500 ευρώ. Σε
κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των καταστημάτων που ανέχεται την παραβίαση της νομοθεσίας, επιβάλλεται πρόστιμο από 500 έως 10.000 ευρώ. Στην τέταρτη υποτροπή ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα 10 ημερών, ενώ στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε.
Ειδικότερα για τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους
υπαλλήλους ΟΤΑ, τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ, ΝΠΔΙ και τους υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η παράβαση των διατάξεων απαγόρευσης χρήσης προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού , ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα, στους χώρους που είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων οι οποίες καταγράφονται επιτόπου στον προσωπικό υπηρεσιακό φάκελό του υπαλλήλου και επιβάλλεται και πρόστιμο 50 ευρώ στον υπάλληλο και 500 € στον
Προϊστάμενό του. Κάθε επαναλαμβανόμενη παράβαση του ίδιου υπαλλήλου στον ίδιο ή άλλο χώρο ή αντίστοιχα επαναλαμβανόμενη παράβαση σε χώρο αρμοδιότητας του ιδίου
Προϊσταμένου υπαλλήλου επισύρει διπλασιασμό του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου.
Σε ειδικές περιπτώσεις υπαλλήλων οι οποίοι από εξαιρετική δυστροπία αρνούνται να
συμμορφωθούν ή προϊσταμένων που παρά των επαναλαμβανόμενων παραβάσεων
αρνούνται επιδεικτικώς να λάβουν μέτρα στην Υπηρεσία τους δεν αποκλείεται επιβολή
αυστηρότερων πειθαρχικών ποινών, κατά την κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού –
Πειθαρχικού Συμβουλίου το οποίο οφείλει να συγκαλείται ταχύτατα προκειμένου να επιληφθεί των συγκεκριμένων παραβάσεων.
Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του Νόμου, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας (Δ.Δ.Υ.Κ.Μ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, η Δημοτική Αστυνομία (ένστολη), καθώς και οι Λιμενικές Αρχές
στην περιοχή ευθύνης τους. Κατά τη διενέργεια του κατασταλτικού ελέγχου, οι κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές και λιμενικές αρχές, κατόπιν αιτήσεως των Δ.Δ.Υ.Κ.Μ, υποχρεούνται να παρέχουν άμεση συνδρομή.
Για την επιβολή των προστίμων, χρησιμοποιούνται τα μπλοκ πράξης επιβολής
προστίμων σύμφωνα με το ν.3868 /2010 με την αναγραφή και του ν .4419/2016 κάτω από την αναγραφή του ν.3868/2010 και ταυτόχρονη σφραγίδα της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητά τους, μέχρι την εξάντληση αυτών και την ανατύπωσή τους με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Μετά τα παραπάνω καλούνται οι αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές όπως
εντατικοποιήσουν τους ελέγχους, με ταυτόχρονη ενημέρωση της υπηρεσίας μας (Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας) για το είδος των παραβάσεων, τον αριθμό και το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται κάθε μήνα.


ΜΕ ΤΙΜΗ
ΤΟ Δ.Σ.
ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Β.Ο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: