Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

 Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ορχομενού στις 30 Μαρτίου 2018  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  6.00 μ.μ. σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


 Θέμα 1ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 81/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού , τεχνικού προγράμματος και επιχειρησιακού έτους 2018.

( Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 2ο :
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ.: 1877/16-3-2018,  2059/23-3-18) σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 3ο :
Έγκριση εκτέλεσης του έργου: « Βελτίωση εγκαταστάσεων ύδρευσης στην Δ.Κ. Ορχομενού», του τρόπου ανάθεσης του έργου και της αριθμ. 17/2018 τεχνικής μελέτης.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 4ο :
Λήψη απόφασης για επικινδυνότατα πλατάνου στη πλατεία Ευαγγελιστή Λουκά ( οικία  οικ.  Σγουρδάκη).
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)
Ο Πρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: