Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Στην Αλίαρτο στις 6 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.»
(Αρ. ΓΕΜΗ 134032417000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» και τον δ.τ. «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με την υπ΄αρίθμ.: 219/02-08-17 απόφασή του, ΚΑΛΕΙ τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α. «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 06 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 12:00 στην πόλη της Αλιάρτου, Λ. Αθηνών –Κεντρική Πλατεία Αλιάρτου (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της δεύτερης εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016, όπως επίσης και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ιδίας χρήσης.
2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
3) Υποβολή και έγκριση του διοικητικού – οικονομικού απολογισμού και επικύρωση του ετήσιου κόστους διαχείρισης 2016.
4) Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της δεύτερης εταιρικής χρήσης 01.01.2016- 31.12.2016.
5) Εκλογή ορκωτού ελεγκτή – λογιστή (τακτικού - αναπληρωματικού) για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 και καθορισμός της αμοιβής του.
6) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7) Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά Θέματα.
Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι μέτοχοι του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ μέσω των αντιπροσώπων τους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό.

Θήβα, 02 Αυγούστου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr