Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ορχομενός  16 -7-2014                          
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                         Αριθ. Πρωτ.  10333
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις   23 Ιουλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

Παρουσίαση των μελετών ενοποίησης του αρχαιολογικού χώρου και κατ’ αρχήν έγκριση της μελέτης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης περιοχής Σκριπούς , βορειοδυτικά της οδού 28ης Οκτωβρίου , προς ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)


                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                            
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β. ΖΥΓΟΥΡΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: