11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις   14 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
1. Αποδοχή και κατανομή πίστωσης ποσού 19.900,00€ ( Προμήθεια Τ.Π.Δ. – κράτηση 29,85€ , υπόλοιπο 19.870,15€) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2014. (Εισηγήτρια: Δ.Σ Καράλη Παρασκευή)
2. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 166/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2014. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
3. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 4/2014 Απόφασης Τοπικής Κοινότητας Κάστρου  ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρ. Ζυγογιάννης
4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΘΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ» . ( Εισηγητής:  Γεώργιος Στάμου).
5. Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης  του έργου « ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ». ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσιάμης).
6. Επικαιροποίηση σχεδίων  μελέτης « ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ». ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσιάμης).
7. Τροποποίηση ποσοτήτων της υπ΄ αριθμ. 15/2012 τεχνικής Μελέτης με τίτλο: «  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΣΥΛΕΚΤΩΝ». ( Εισηγητής:  Γεώργιος Στάμου).
8. Έγκριση της αριθμ. 26/2014 μελέτης με τίτλο: « Βελτίωση υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Διονύσου με αναβάθμιση εξοπλισμού» , ποσού 12.079,64€, με απ΄ ευθείας ανάθεση. ( Εισηγητής:  Γεώργιος Στάμου).
9. Έγκριση της αριθμ. 27/2014 μελέτης με τίτλο: « Βελτίωση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Καρυάς» , ποσού 12.043,96€ , απευθείας ανάθεση. ( Εισηγητής:  Γεώργιος Στάμου).
10. Έγκριση της αριθμ. 28/2014 μελέτης με τίτλο: « Βελτίωση  υδρευτικής γεώτρησης Δ.Κ. Ακραιφνίου με αναβάθμιση εξοπλισμού » , ποσού 12.164,70€ , απευθείας ανάθεση. ( Εισηγητής:  Γεώργιος Στάμου).
11. Τροποποίηση σχεδίων μελέτης με τίτλο: « Ανακατασκευή – Κατασκευή Περιβάλλοντος Χώρου Πνευματικού Κέντρου Τ.Κ. Κάστρου».  ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρ. Ζυγογιάννης )
12. Συμπληρωματική απόφαση για την διάθεση και διαχείριση βοσκοτόπων Δήμου Ορχομενού ( Καθορισμός δικαιώματος  βοσκής έτους 2014 και βεβαίωση καταλόγου κτηνοτρόφων). ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χρ. Ζυγογιάννης )

                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ 
                                                                                             

Δεν υπάρχουν σχόλια: