Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού την 5η   Μαρτίου 2013  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1.     Εξέταση  της υπ΄αρίθμ. 2047/20-2-13 αιτήσεως του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία « ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΣΑΝΑΣ».
2.    Ανανέωση άδειας Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου τύπου Β΄ , στην κ. Τράκου Αικατερίνη του Επαμεινώνδα, κάτοικο Ορχομενού. ( Εισηγητής: Δ.Σ.  Ζάχαρης Γεώργιος)
3.    Χορήγηση Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών , στον κ. Βασίλειο Κολοκυθά του Τριανταφύλλου , κάτοικο Ορχομενού.  ( Εισηγητής: Δ.Σ. Τριανταφύλλου Λουκάς)
4.    Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών , στον κ. Γαρδικιώτη Γεώργιο του Παναγιώτη , κάτοικο Ορχομενού. ( Εισηγητής: Δ.Σ. Τριανταφύλλου Λουκάς)
5.    Αποδοχή  και κατανομή ποσού 16.765,33 € από Κ.Α.Π. έτους 2013 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων ( Εισηγητής: : Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ζυγούρης  )
6.    Αποδοχή και κατανομή ποσού 9.190,00 € που αφορά 3η εντολή μεταφορά. Πίστωσης ΣΑΤΑ/2012 για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων του Δήμου μας. ( Εισηγητής: : Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ζυγούρης  )
7.    Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2013 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αφορά έγκριση απολογισμού για το έτος 2012.  ( Εισηγητής: Ζάχαρης Γεώργιος, Πρόεδρος Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής )
8.    Περί διατήρησης δρόμου Μπιτζήλου – Γούλα. ( Εισηγητής: : Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ζυγούρης  )
9.    Ορισμός εκπροσώπου από το Δημοτικό συμβούλιο, προέδρου και δύο μελών από τις παραγωγικές τάξεις για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. ( Εισηγητής: : Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ζυγούρης  )
10.  Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων 3ης δόσης, 4ης δόσης  ΣΑΤΑ 2012 και 1ης δόσης ΣΑΤΑ 2013. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
11.  Αποδοχή και Κατανομή  πίστωσης ποσού 25.150,00 € , 2η δόση ΣΑΤΑ 2013. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
12.  Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ποσού 15.654,44€ , από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
13.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 237.489,76 για την περιφερειακή οδό Δ.Δ. Παύλου. ( Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου , Η. Ντουφεξής )14.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 130.000,00 € για το έργο: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΜΔΑ & ΜΠΟΥΚΑ» ( Εισηγητής: Δήμαρχος)15.  Αποδοχή πίστωσης ποσού 32.000,00 € για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιβαλλοντικές αναπλάσεις στην πόλη του Ορχομενού. ( Εισηγητής: Δήμαρχος).16.  Μεταφορά αδιάθετων πιστώσεων από ΣΑΤΑ 2011 , ποσού 21.452,73€ σε νέο έργο στο έτος 2013 με τίτλο « Κατασκευή αγωγού ύδρευσης σε Τ.Κ. Ακραιφνίου ΣΑΤΑ 2011 ( Ως αδιάθετα υπολ. Πλέον ΦΠΑ ». ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
17.  Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών  καθώς και του τρόπου εκτέλεσης αυτών. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
18.  Παράταση της αριθμ. πρωτ. 8970/12-72012 σύμβασης προμήθειας γάλατος (εβαπορέ κουτί 410 γρ.) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
19.  Παράταση της αριθμ. πρωτ. 7774/22-6-2012 σύμβασης για « Χημικές αναλύσεις πόσιμου ύδατος στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Ορχομενού. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
20. Έγκριση  διοργάνωσης  εκδηλώσεων για το  Καρναβάλι  2013. ( Εισηγητής:  Νεκτάριος Τσάπρας, Αντιδήμαρχος )21.  Έγκριση διοργάνωσης  εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής επετείου  25ης Μαρτίου 2013. ( Εισηγητής:  Νεκτάριος Τσάπρας, Αντιδήμαρχος )
22. Έγκριση της αρίθμ. πρωτ. 38/2013 απόφασης οικονομικής Επιτροπής που αφορά Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2013. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
23. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 28/2012 μελέτης του έργου με τίτλο: « ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΣΕ Δ.Δ.  ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ- ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ» , προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,11 με Φ.Π.Α. 23%. ( Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα  Αθανάσιος Κουτομάνος)
24. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 2/2013 μελέτης του έργου με τίτλο: « ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 12.599,97 με Φ.Π.Α. 23%. ( Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Καρυάς Κωνσταντίνος Σωληναραίος)
25. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 3/2013 μελέτης του έργου με τίτλο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ », προϋπολογισμού δαπάνης 11.682,36 με Φ.Π.Α. 23%. ( Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα  Αθανάσιος Κουτομάνος)
26. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 4/2013 μελέτης του έργου με τίτλο: « ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ », προϋπολογισμού δαπάνης 37.884,00 με Φ.Π.Α. 23%. ( Εισηγητής: Δ.Σ. Λουκάς Τριανταφύλλου)27. Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 5/2013 μελέτης του έργου με τίτλο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου   ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» , προϋπολογισμού δαπάνης 12.600,00 με Φ.Π.Α. 23%. ( Εισηγητής: Δέδες Ευάγγελος)28. Εξέταση της υπ΄αριθμ. 2339/27-2013 αιτήσεως του κ. Χ. Αραπατσάκου ( Εισηγητής: : Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ζυγούρης  )29.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας σύνταξης μελέτης « Πράξεις αναλογισμού αδιάνοιχτων οδών της Δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού. ( Εισηγητής: : Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ζυγούρης  )    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β. ΖΥΓΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: