Τρίτη, 19 Μαΐου 2020

Η κα Καίτη Καμηλάκη επικεφαλής της Επιτροπής για την προβολή και ενίσχυση της Ελληνικής Χειροτεχνίας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ (Α’ 192). 3. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118). 4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119). 5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123). 7. Την Υ2/2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).
2. Την υπ’ αριθμ. 46/01.08.2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100). 9. Την υπ’ αριθμ. 79598/30.7.2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (ΥΟΔΔ 507). 10. Το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 2156/1993 «Συμπλήρωση του Ν. 1703/1987 περί μισθώσεων κατοικιών» (Α’ 109). 11. Την οικ. 15597/7-4-2015 (Β΄689) Απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας». 12. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Τη σύσταση και συγκρότηση στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Επιτροπής για τον συντονισμό δράσεων ενίσχυσης και ανάδειξης της Ελληνικής Χειροτεχνίας η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:
1. Αικατερίνη Πολυμέρου- Καμηλάκη, μέλος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», π. Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, ως Πρόεδρο
2. Γεώργιος Παναγιάρης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
3. Μαρία Εύα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη, επιχειρηματίας- αξιοποίηση παραδοσιακών πρώτων υλών και τεχνικών στην παραγωγή σύγχρονων προϊόντων.
4. Παναγούλα Πασχάλη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αντωνάκη Καρπούζη Νικόλαο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
5. Ευάγγελος Καραμανές, Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.
6. Παρασκευάς Λιντζέρης, Διευθυντής Ινστιτούτου Μελετών (ΙΜΕ) της ΓΕΣΕΒΕ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αντώνη Αγγελάκη, επιστημονικό στέλεχος ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ.
7. Παύλος Κούργιας, Πρόεδρος επιχειρηματικής συνεργατικής πρωτοβουλίας «Κέντρο Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων «ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι», με αναπληρωτή τον Νικόλαο Γκόλα, αντιπρόεδρο του «ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι» και πρόεδρο του Συλλόγου Προβολής και Ανάδειξης της Τέχνης της Αργυροχοΐας,
8. Σταυρούλα Φωτοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
9. Οικονομίδου Άννα, υπάλληλο της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Γκλεγκλάκο Δημήτριο, υπάλληλο της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
10. Καλλιόπη Μπουρτζάλα, συνεργάτις Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Παπαθανάση ως μέλος, με αναπληρωτή τον Σωτήριο Σαμαρτζή, συνεργάτη Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Παπαθανάση,
11. Ευθυμία Κόρρα, συνεργάτις Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κατερίνα Οικονόμου, συνεργάτιδα Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας
12. Μαρία Παπαδοπούλου, καλλιτέχνις παραγωγός και εκπαιδεύτρια της υφαντικής, ιδρυτικό μέλος της πολιτιστικής ομάδας χειροτεχνών «ΑΦΗ», ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ελευθέριο Αυγοκλούρη, παραδοσιακό ξυλογλύπτη και βιοτέχνη -κατασκευαστή σκυριανών επίπλων.
13. Ελισάβετ Δημουλά, οικονομολόγο, τ. υπάλληλο της Τράπεζας της Ελλάδος, Δημ. σύμβουλο Φιλοθέης-Ψυχικού, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Καλαμποκίδου, σύμβουλο στα θέματα Πιστοποίησης.
Γραμματειακή υποστήριξη παρέχει η υπάλληλος της Δ/νσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Μαρία Μητρομάρα.

2. Έργο της Επιτροπής είναι: 
α) η ανάδειξη της Ελληνικής Χειροτεχνίας, στα πλαίσια επετειακών εκδηλώσεων του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, σε συνεργασία με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» 
και β) η υποβολή προτάσεων και η ανάδειξη δράσεων, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες θα ενισχύσουν με κάθε πρόσφορο μέσο την ανάπτυξη της Χειροτεχνίας και Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας. Στο έργο της Επιτροπής εμπίπτουν ενδεικτικά, η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων και η σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών, η παρακολούθηση της υλοποίησης δράσεων, η επίλυση προβλημάτων και η επικοινωνία των αποτελεσμάτων των εργασιών της στην πολιτική ηγεσία.

3. Η Επιτροπή δύναται: o να εισηγείται τον ορισμό θεματικών Επιτροπών για την υποστήριξη του έργου της o να καλεί σχετικούς εκπροσώπους υπηρεσιών και φορέων, διακεκριμένες προσωπικότητες ή εμπειρογνώμονες να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής ανάλογα με τη θεματολογία της ημερήσιας διάταξης ή/και τις ανάγκες του έργου της Τα ως άνω μέλη ή συμμετέχοντες μπορεί να είναι: o αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και άλλων εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. ή /και διακεκριμένες προσωπικότητες της σχετικής επιχειρηματικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής κοινότητας: o εκπρόσωποι των σχετικών συλλογικών φορέων (κλαδικών, πολυκλαδικών, πολυσελλεκτικών) της:
• Αργυροχρυσοχοΐας – Χρυσοχοΐας (Αργυρά και χρυσά κοσμήματα και σκεύη που κατασκευάζονται με παραδοσιακές - χειροτεχνικές τεχνικές)
• Μεταλλοτεχνίας (μεταλλοπλαστική, είδη διακόσμησης και χρήσης, χυτευτά ή από σφυρήλατο σίδερο, μπρούντζο, χαλκό ή άλλα κράματα, εκκλησιαστικά αντικείμενα)
• Χειροτεχνίας υφάσματος (Υφαντουργία, ταπητουργία κόμβων, σταμπωτά χειρός, μεταξοΰφαντά, ταπισσερί κιλιμιού)
• Ξυλοτεχνίας (έπιπλα παραδοσιακής μορφής, διακοσμητικά ή χρηστικά είδη σκαλιστά, ξυλόγλυπτα ή στον τόρνο, εκκλησιαστική ξυλογλυπτική, σαγματοποιία, βαρελοποιία)
• Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής
• Διακοσμητικής και βιοτεχνίας λειτουργικών αντικειμένων από όνυχα, στεατίτη, αλάβαστρο ή από λοιπές ορυκτές ύλες
• Αγιογραφίας, Ζωγραφικής και Διακόσμησης επί διαφόρων υλών
• Χειροπλεκτικής, Χειροκεντητικής, Δαντελοπλεκτικής
• Ραπτικής (ραπτική παραδοσιακών στολών, ενδυμασιών και αμφίων)
• Δερματοτεχνία (χειροποίητα δερμάτινα είδη δώρων, αντικείμενα οικιακής και ατομικής χρήσης, χειροποίητη βιβλιοδεσία)
• Ψαθοπλεκτικής (καλαθοπλεκτική, είδη επίστρωσης, διακοσμητικά και λειτουργικά είδη από ψάθα)
• Σμαλτοτεχνίας
• Χαρακτικής επί λίθου και άλλων υλών
• Κατασκευής μουσικών οργάνων από φυσικές πρώτες ύλες
• Μπατίκ
• Κατασκευής Ψευδοκοσμήματος
• Διακόσμησης επί Αγγειοπλαστικής
• Κατασκευής Κούκλας και χειροποίητων Παιχνιδιών
• Υαλουργίας τέχνης (φυσητά, βιτρώ κλπ)
• Κηροπλαστικής τέχνης
• Ψηφιδωτών
• Τεχνητών ανθέων πλην πλαστικών
• Ανθοδετικής αποξηραμένων ανθέων
• Καλλιτεχνικών ειδών από χαρτί
• Κατασκευών από χάντρες κλπ.
4. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας και θα λειτουργεί χωρίς αμοιβή.
5. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται διετής, έως την 30η Απριλίου 2022.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια: