Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

3 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Η  Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας ανακοίνωσε την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες» για το έργο «Αρδευτικά έργα Λιβαδειάς  Α φάση- Ζώνες Β' Γ' Δ' » και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων, διάρκεια σύμβασης, έδρα. ΠΕ Αρχαιολόγων   . 

  •  Μία (1) θέση    Τρεις (3) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης Λιβαδειά Βοιωτίας ΔΕ Εργατοτεχνιτών (και ελλείψει αυτών ΥΕ ειδικευμένων εργατών) 
  •  Δύο (2) θέσεις Τρεις (3) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης Λιβαδειά Βοιωτίας 
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΕΦΑ Βοιωτίας, Θρεψιάδου 1, Θήβα ΤΚ 32200, υπ'όψιν Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας 2262023559), από 25-6-2015 έως και 01-7-2015 και ώρες 08:00 έως 15:00.

www.diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: