Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

UPDATE: Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε σε  κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  
Ορχομενούστις 24Ιουνίου  2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. σύμφωνα  
με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  για  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1o: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορχομενού στην κοινωνική Σύμπραξη με συντονιστή τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας , για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής & Βασικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθεια για τους Απόρους» .  ( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
Θέμα 2o: Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης έργων μέχρι του ποσού των 10.271,46 χωρίς  ΦΠΑ, σύμφωνα με τα Π.Δ.  171/87 & 229/99 .  (Εισηγητής: κ. Στάμος Μιχαλοστάμου Δ/ντής  του Δήμου ) . 
Θέμα 3o: Έγκριση των προτάσεων της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας για την άρση της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από τα Ευρωπαϊκά Ταμία.  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος ) 


Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα διότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρωτοκόλλου συνεργασίας και της επιτροπής παραλαβής 26η Ιουνίου 2015 σύμφωνα με το Δ 23/οικ. 25416/ 1618 5-6-2015 ως προς το πρώτο θέμα ως προς το δεύτερο επειδή είναι απαραίτητη η συγκρότηση της επιτροπής προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες μικρών έργων, και ως προς το 3ο για την υποστήριξη της εν λόγω πρότασης σε κοινό μέτωπο με τους Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , ώστε να διεκδικήσουμε μια δίκαια και επωφελή λύση για το καλό του τόπου μας.

Ο Πρόεδρος 

   ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: