Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Ανακοίνωση από το Δήμο Ορχομενού για υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Πλημμύρα ή Υπερβολική Βροχόπτωση στις 18 Ιουνίου 2015 στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΘΕΜΑ: «Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Πλημμύρα ή Υπερβολική Βροχόπτωση
 στις 18 Ιουνίου 2015 στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες» 

Ειδοποιούνται οι παραγωγοί του δήμου Ορχομενού που η φυτική παραγωγή τους έπαθε ζημιές από ΠΛΗΜΜΥΡΑ ή ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 18 Ιουνίου 2015 ότι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015. Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη. 
Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς ως κατωτέρω: 
1. Για ζημιές στη φυτική παραγωγή: Α. Αροτραίες καλλιέργειες : ένα ευρώ ( 1,00 €) ανά στρέμμα. Β. Αμπελοειδή , κηπευτικά , ακτινίδια : δύο ευρώ (2,00 €) ανά στρέμμα. Γ. Καλλιέργειες σιτηρών: 0,5 € ανά στρέμμα Δ. Καρποφόρα δένδρα : δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 € ) ανά δένδρο όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα ή γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα. Ε. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) : δέκα ευρώ (10,00 €) ανά στρέμμα. ΣΤ. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων : είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά στρέμμα. 
Η . Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων-δένδρων : σαράντα ευρώ (40,00 €) ανά στρέμμα. Θ . Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών : πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά στρέμμα. Απαραίτητα δικαιολογητικά : 
 1 .Δήλωση ΟΣΔΕ 2015 
 2. Ταυτότητα
 3. Α.Φ.Μ. 
 4. Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας . 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α. , Γιάννα Πάνου , στο Κ.Ε.Π. Ορχομενού 


Η Αντ/τρια ΕΛ.Γ.Α. Ορχομενού 
Γιάννα Πάνου

Δεν υπάρχουν σχόλια: