Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική Ενότητα Ορχομενού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ


 Ο πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού,  σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού την 30η  Ιουνίου 2015  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  88 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:1.          Προέγκριση άδειας ίδρυσης επιχείρησης ΚΟΥΡΕΙΟΥ στον Ορχομενό του ΚΑΙΣΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΛΟΥΚΑ .
2.           Περί τοποθέτησης του  αγάλματος  του Φρίξου και της Έλλης στη  Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού.         
                       
 Ο  Πρόεδρος
    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: