Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού
στις 22 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , για συζήτηση και λήψη
απόφασης στο παρακάτω θέμα:
Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ορχομενού, οικονομικού έτους 2015.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης, Λογιστής του Δήμου )

Ο Πρόεδρος


 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: