Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 29
Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , για συζήτηση και λήψη
απόφασης στa παρακάτω θέματα:
1. Συμμετοχή του Δήμου Ορχομενού στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία « Σύμφωνο
Δημάρχων »
( Εισηγητής: κ. Δήμαρχος )
2. Λήψη απόφασης για έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ ΟΤΑ.
( Εισηγητής: κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)
3. Ορισμός ελεγκτών διαχειριστικής περιόδου από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης )
4. Έγκριση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2015.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης )
5. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 283/2014 απόφαση Οικονομικής επιτροπής για
τροποποίηση προϋπολογισμού , ετησίου προγράμματος δράσης ,τεχνικού
προγράμματος έτους 2014.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης )
6. Λήψη απόφασης για εκ νέου εκμίσθωση με δημοπρασία του Δημοτικού Λειμώνα
Τοπικής Κοινότητας Πύργου μετά από δύο άγονες δημοπρασίες.
( Εισηγητής: κ. Σταμούλης Ιωάννης , Εκπρόσωπος Τ.Κ. Πύργου )
7. Ορισμός εκκαθαριστών για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και
Ανάπτυξης Ορχομενού.
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος )
8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 269/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη
λήψη κανονιστικής απόφασης για την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
( Εισηγητής: κ. Βασίλειος Ρουσέτης, Προϊστάμενος εσόδων )
9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 288/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για λήψη
κανονιστικής απόφασης στην υπηρεσία ύδρευσης.
( Εισηγητής: κ. Βασίλειος Ρουσέτης, Προϊστάμενος εσόδων )

Ο Πρόεδρος


 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: