Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις   24 Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.      Λήψη απόφασης που αφορά την « Αξιολόγηση » του προσωπικού του Δήμου Ορχομενού. ( Εισηγητής: Δημήτριος Τζουβελέκης )
2.     Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου καθώς και αναπληρωτή του , στη Τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΘ- Α.Ε. , στις 25 Ιουνίου 2014. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
3.     Ορισμός εκπροσώπου Δήμου καθώς και αναπληρωτή του , στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΕ ΟΤΑ, στις 30 Ιουνίου 2014. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
4.     Περί διάθεσης και διαχείρισης βοσκοτόπων Δήμου Ορχομενού ( Καθορισμός δικαιώματος  βοσκής έτους 2014 και βεβαίωση καταλόγου κτηνοτρόφων). ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος   Χρ. Ζυγογιάννης ).
5.     Περί προγράμματος  δακοκτονίας  έτους 2014. ( Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Ζάχαρης Γεώργιος ).
6.     Έγκριση προμηθειών καθώς και τρόπου ανάδειξης αναδόχων. ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Βαγενάς ).
7.     Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». ( Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος  Λ. Τριανταφύλλου ).
8.     Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων : α). ποσού 15.940,00 € 4ης δόσης ΣΑΤΑ 2014, β). ποσού 15.940,00€ 5ης δόσης ΣΑΤΑ 2014, γ). ποσού 15.940,00 6ης δόσης ΣΑΤΑ 2014. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
9.     Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 156/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
10.       Περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4257/2014 . ( Εισηγητής: Δήμαρχος)                                                                                                                           
                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                        

                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β. ΖΥΓΟΥΡΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: