11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού την 30η   Σεπτεμβρίου  2013  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 20.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
  
1. Έγκριση της υπ΄αρίθμ.  192 /2013 απόφασης Οικονομικής επιτροπής που αφορά έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης B’ τριμήνου 2013 προϋπολογισμού του Δήμου. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
2. Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 210/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου οικ. έτους 2013 ( Σεπτεμβρίου 2013 ). ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
3. Αποδοχή  και κατανομή ποσού 16.649,61 € (Προμήθεια Τ.Π.Δ-κράτηση 24,98€,υπόλοιπο 16.624,63€) από Κ.Α.Π. έτους 2013 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και Αποδοχή 1.208,00€ (Προμήθεια Τ.Π.Δ-κράτηση 1,81€, υπόλοιπο 1.206,19€) για υλοποίηση θεσμού σχολικού τροχονόμου ( Εισηγητής: : Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ζυγούρης  )
4. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων 8ης εντολής ΣΑΤΑ 2013 ποσού 26.100,00€ ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
5. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων 9ης εντολής ΣΑΤΑ 2013 ποσού 26.100,00€ ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
6. Περί αποδοχής-παραλαβής της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ & ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ» (Εισηγητής: Δήμαρχος)
7. Έγκριση της υπ αριθ. 37 / 2013 Μελέτης με τίτλο  Προμήθεια υλικών για συντήρηση αγωγού ύδρευσης» ,και Τρόπου  διενέργειας   ( Εισηγητής: Τριανταφύλλου Λουκάς).
8. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 147/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού ,που αφορά στον ορισμό δύο υπαλλήλων του Δήμου υπεύθυνους για την σφράγιση των καταστημάτων υγειονομικού ελέγχου. (Εισηγητής: κ. Ζυγούρης).
9. Περί έγκρισης προμηθειών και του τρόπου ανάδειξης των αναδόχων. (Εισηγητής: Δήμαρχος).
10. Έγκριση της διαδικασίας διοργάνωσης  εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής επετείου  28ης Οκτωβρίου 2013 ( Εισηγητής:  Νεκτάριος Τσάπρας, Αντιδήμαρχος ).
11. Περί Δημοπράτησης για την ενοικίαση του αναψυκτηρίου του Δήμου στην περιοχή Πηγές Χαρίτων ( Εισηγητής: Δήμαρχος  ).
12. Περί ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου  εμπορίου για το 2014 ( Εισηγητής: : Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ζυγούρης  ).
13. Περί έγκρισης απολογισμού Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής για το έτος 2012 ( Εισηγήτρια: : κ. Καράλη Παρασκευή  ).
14. Περί αντικατάστασης μελών Δευτεροβάθμιας Σχολικής επιτροπής (Εισηγήτρια: κ. Καράλη Παρασκευή).
15. Περί προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων του Δήμου κατά τις Κυριακές ( Εισηγητής: : Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ζυγούρης  ).
16. Περί μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου στην ΔΕΠΟΔΑΘ (Εισηγητής: κ. Βαγενάς Δημήτριος).
17. Περί υπόθεσης κ. Παπαθεοδώρου Ιωάννη που αφορά ένσταση που έχει καταθέσει στην Επιτροπή φορολογικών διαφορών του Δήμου (Εισηγητής :κ. Ζάχαρης Γεώργιος).
18. Περί απευθείας ανάθεσης σε εκκαθαριστή για την λύση και εκκαθάριση της παλαιάς Δημοτικής επιχείρησης ανάπτυξης Ορχομενού (ΔΕΑΔΟ) και της νέας Δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης πολιτισμού και ανάπτυξης Ορχομενού (ΔΚΕΠΑΟ) (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
19. Περί πρόσληψης ενός ατόμου δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσα εποχιακή και πρόσκαιρη ανάγκη (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)

Δεν υπάρχουν σχόλια: