Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Τοπικό Συμβούλιο Ορχομενού


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Ο πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού, σας προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΉ συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 12 Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Κανονισμός αποχέτευσης Δήμου Ορχομενού.
2. Ανταλλαγή αγροτικών ακινήτων του Δήμου με ίσης αντικειμενικής αξίας κτίρια του Συνεταιρισμού Πετρομαγούλας .

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr