Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού
΄Εχοντας υπ’ όψιν:
1. Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1)
2. Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου
Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής
και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
3. Το υπ΄αριθμ. 1822/16-3-2020 έγγραφο του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Παροχή
διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης »
4. Την υπ αριθμ. 40 εγκύκλιο του Υπ.Εσ. με Α.Π.: 20930/31-03-2020 «Ενημέρωση για την
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ).
5. Του άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018,
και ισχύει .
6. Την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

Σας προσκαλώ στις 22 Ιουνου 2020 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 σε τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, (θα αποσταλλούν
αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης), με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Ψήφιση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: κ. Γιάννης Τσιάμης, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 2o Αποδοχή ποσού 70.000 € από το ΥΠ.ΕΣ για Εκτέλεση εργασιών από τους
ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας.
Εισηγητής: κ. Γιάννης Τσιάμης, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 3o Εγκριση της 58/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Περί έκθεσης
αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Δ΄ τριμήνου Προϋπολογισμού έτους 2019»
Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλης, στέλεχος της οικονομικής υπηρεσίας
Θέμα 4o Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορχομενού στο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός
εκπροσώπων. 
Εισηγητέ ς: κ. Παρασκευή Καράλη Δήμαρχος Ορχομενού και
κ. Πρόδρομος Εμμανουηλίδης Αντιδήμαρχος
Θέμα 5o Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας
για τα συμφέροντα του Δήμο
Εισηγητής : κ. Παρασκευή Καράλη Δήμαρχος Ορχομενού
Θέμα 6o Εξέταση της υπ΄αριθμ. 3325/12-5-20 αίτησης Λουκά Αν. Γεωργόπουλου για
χορήγηση άδειας σύνδεσης με τον αγωγό κλειστού κυκλώματος
άρδευσης με δικά του έξοδα.
Εισηγητής: κ. Γρηγόρης Γαλάνης, αντιδήμαρχος
Θέμα 7o Συγκρότηση Επιτροπής Απόσυρσης και Καταστροφής Υλικού και Εξοπλισµού
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Ορχομενού και Ακραιφνίου
Εισηγητής : κ. Γρηγόρης Ξηρογιάννης, δημοτικός σύμβουλος


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TΣΙΑΜΗΣ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: