Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Ανακοίνωση για την πρόσληψη υδρονομέων στο Δήμο Ορχομενού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Ορχομενού
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.5.2011) και του άρθρου 211 του Ν.3584/2007  ανακοινώνει ότι
 Ο Δήμος Ορχομενού, ύστερα από την αριθ. 39/2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου «Ορισμός αρδευτικής περιόδου ,καθορισμού αριθμού θέσεων,
πρόσληψης υδρονομέων, και αμοιβής αυτών στο Δήμο Ορχομενού για το 2016» και
το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2572/63598/19-4-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει την πρόσληψη υδρονομέων κατά την
αρδευτική περίοδο 2016 ως εξής :
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Γεωγραφική περιοχή Αριθμός θέσεων
υδρονομέων
1 ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ-KAΡΥΑΣ 4 υδρονομείς
2 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 υδρονομείς
3 ΑΓ .ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 2 υδρονομείς 

Οι ενδιαφερόμενοι για να διορισθούν ως υδρονομείς ,πρέπει να έχουν την
Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι ηλικίας από 18 έως 60 ετών .
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο
Ορχομενού (Γραφείο Προσωπικού) με τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.Αίτηση
2.Υπεύθυνη Δήλωση ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή.
3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4.Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.
Πιστοποιητικό Δήμου για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στα
Δημοτολόγια και Αντίγραφο ποινικού Μητρώου θα αναζητηθούν
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται στο Δημοτικό
κατάστημα από 19-4-2016 μέχρι και την 24-4-2016 κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στα
γραφεία του Δήμου Ορχομενού και στο τηλέφωνο 2261351106.
Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στο χώρο ανακοινώσεων του
Δημαρχείου Ορχομενού και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
 ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: