Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011

«Προκήρυξη προγράμματος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ »


Η ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας, φορέας διαχείρισης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Στερεά Ελλάδα, σας ενημερώνει ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ « Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» αποφάσισε την προκήρυξη του προγράμματος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ». Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από τις 20 Φεβρουαρίου 2012 (έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής) μέχρι τις 20 Μαρτίου 2012 ώρα 24.00. Αναλυτική παρουσίαση και τον οδηγό του προγράμματος μπορείτε να βρείτε αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΔΙΑ. Στερεάς Ελλάδας www.andia.gr, καθώς και για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία μας στη διεύθυνση Γ. Γεννηματά 13 στη Λαμία ή να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα 22310-67047 & 67498.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον

1. Αναθέτουσα Αρχή: ΕΥΔ-ΕΠΑΕ

2. Φορέας Χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

3. Φορείς Διαχείρισης: ΕΥΔ-ΕΠΑΕ & ΕΦΕΠΑΕ

4. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΠΑΕ (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 20/02/2012 με καταληκτική ημερομηνία στις 20/03/2012.

5. Δημόσια δαπάνη: 30.000.000,00€ (τα 10.000.000 € κατανέμονται για

τις υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες μεταφορικές επιχειρήσεις

όπως ορίζονται στο Άρθρο 2 παράγραφος 7α και, 7β του Ν. 3887/2010 και

τα υπόλοιπα 20.000.000 € για τις νέες που ιδρύθηκαν μετά την εφαρμογή

του Ν. 3887 (30/9/2010) με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ και για τις υπό σύσταση

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που πρόκειται να συσταθούν

υπό τη μορφή Α.Ε και Ε.Π.Ε.)

§ Για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδος αντιστοιχεί Δημόσια Δαπάνη ποσού 4.500.000 €.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.

6. Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις:

§ Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ν3887/10 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας.

§ Δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών-

επιχειρήσεων που οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό μη υγιή ανταγωνισμό και

δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονομιών κλίμακας,

αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες.

§ Μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.

§ Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων

εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης

τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωσης αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.

Ο εκσυγχρονισμός των εταιρειών χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, θα δώσει τη δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες οδηγούς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και να προσαρμόζονται ταχύτερα στις αλλαγές συμπεριφοράς των εμπορικών και καταναλωτικών συνηθειών, εξαιτίας αυτής.

7. Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες

επιχειρήσεων:

  • Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς

χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι

οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος

«49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες

μετακόμισης» (Παράρτημα VII) και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά

τους το αργότερο μέχρι την 30/9/2010, λειτουργούν αδιαλείπτως από

τότε και οι οποίες έχουν νομική μορφή όπως ορίζεται από το Άρθρο 2

παράγραφος 7α, και 7β του Ν. 3887/2010.

  • Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και μεσαίες (start-up επιχειρήσεις)

Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς

χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι

οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος

«49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» (Παράρτημα VII), έχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους μετά τις 30/9/2010 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Για αυτές τις εταιρείες που ιδρύθηκαν ή θα ιδρυθούν μετά την εφαρμογή του Ν. 3887 (30/9/2010) επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ.

Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα

έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας

τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία

επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων. Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» (Παράρτημα VII). Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν

εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας

επιχορήγησης.

Νεοσύστατες επιχειρήσεις. Για τις ανάγκες του παρόντος οδηγού

νεοσύστατες επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που είναι υπό σύσταση

καθώς και αυτές που έχουν ιδρυθεί αλλά δεν έχουν κλείσει μια

διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του

προγράμματος.

8. Προϋπολογισμός Έργων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού από €30.000 μέχρι €180.000. Διευκρινίζεται πως ο υποβαλλόμενος προϋπολογισμός της πρότασης δύναται να υπερβαίνει το όριο των 180.000 € ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει απόκτηση νέου οχήματος με προδιαγραφές που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα .

9. Δημόσια Χρηματοδότηση - Χρηματοδοτικό Σχήμα

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής:

• Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1998/2006 της Επιτροπής - Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis aid) θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 70% της συνολικής τους αξίας. Επιπρόσθετα, η επιχορήγηση σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 100.000 €

• Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό

Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008

(άρθρα 14,19 και 40), θα επιδοτηθούν σε ποσοστό 25% της συνολικής τους αξίας για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 14) και 45% της συνολικής τους αξίας για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρα 19 & 40).

Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης, θα

καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) η οποία αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό.

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ιδία συμμετοχή των

μετόχων της εταιρείας και από τραπεζικό δανεισμό (μη υποχρεωτικός).

Σε κάθε περίπτωση η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του

20% του αντίστοιχου προϋπολογισμού.

10. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Επένδυσης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18)

μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επιχείρησης

με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν

την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Κατ' εξαίρεση, δύναται να δοθεί πρόσθετη παράταση τριών μηνών μόνο σε περιπτώσεις τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας.

11. Επιλέξιμες Ενέργειες – Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Δαπάνες σύμφωνα με τον κανονισμό DE MINIMIS

α. Κτιριακές εργασίες (ανέγερση / διαμόρφωση) συνεργείων, χώρων στάθμευσης, αποθήκευσης και συντήρησης.

β. Επενδύσεις σε πάγια.

γ. Αγορά οικοπέδου

δ. Δαπάνες για ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης

Ενέργειας

ε. Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα

κλπ.

στ. Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων

σε ΒΙ.ΠΕ., Βιοτεχνικά Πάρκα - Ενοικίαση οικοπέδου σε

περιοχή εκτός ΒΙΠΕ για περίοδο ενός έτους.

ζ. Άυλες δαπάνες

  • Δαπάνες σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (άρθρα 14, 19,40)

α. Απόκτηση καινούργιων μεταφορικών οχημάτων των οποίων οι προδιαγραφές υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα ή αυξάνουν το βαθμό προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει κοινοτικών προτύπων με περιβαλλοντική βελτίωση.

Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα και όχι ολόκληρη η δαπάνη απόκτησης του καινούργιου μεταφορικού μέσου. (άρθρο 19)

β. Δαπάνες πρόσληψης και απασχόλησης για συνολική διάρκεια 1 έτους πρόσθετου προσωπικού, εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) κατά την έννοια του κανονισμού 800/2008 (άρθρο 40).

γ. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μια διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος ) για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (άρθρο 14). πχ ενοίκια, συνδρομές συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, δαπάνες μισθοδοσίας, υπηρεσίες νομικής/ διοικητικής υποστήριξης ίδρυσης νέας επιχείρησης/αλλαγής νομικής μορφής/αλλαγή έδρας, κλπ)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:

α) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό De minimis, η

ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος

β) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό

Κανονισμό, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης

στο πρόγραμμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: