Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Επιχορηγήσεις μέχρι 35.000 ευρώ σε γυναικείους συνεταιρισμούς


Επιχορήγηση για γυναικείους συνεταιρισμούς που ιδρύθηκαν το 2011 ή που σκοπεύουν να ιδρυθούν στο μέλλον, προβλέπει σχετικό πρόγραμμα του υπουργείου Ανάπτυξης.

Το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που επιδοτείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ, γνωστό και ως «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών», επιδοτεί με 100% για πάγιες δαπάνες, συνολικού ποσού έως και 35.000 ΕΥΡΩ. Στο εν λόγω πρόγραμμα υπάγονται και οι γυναικείοι συνεταιρισμοί που ιδρύθηκαν μέσα στο 2011 ή που θα ιδρυθούν στο μέλλον.

Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100% για δαπάνες όπως:

-Ενοίκια -Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό, τηλεφωνία, ύδρευση κτλ).

-Δαπάνες Ίδρυσης Εταιρείας (έναρξη σε εφορία, εγγραφή σε επιμελητήριο κα).

-Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομική και Λογιστική Υποστήριξη).

-Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου.

-Δαπάνες Αγοράς εξοπλισμού / πρώτων υλών και ενδιάμεσων προιόντων.

-Νέα Θέση Εργασίας για ένα έτος (έως 15.000 ΕΥΡΩ).

Το πρόγραμμα απευθύνεται γενικά σε νέες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων και των γυναικείων συνεταιρισμών) που έκαναν έναρξη από 1/1/2011 έως 12/10/2011, ή που σκοπεύουν, εφόσον εγκριθούν στο πρόγραμμα, να δημιουργήσουν στο μέλλον την δική τους επιχείρηση.(εξαιρείται από τη δράση το λιανικό εμπόριο, η γεωργία, η αλιεία, και οι τομείς εστίασης).

Ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός της αίτησης κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ΕΥΡΩ για τις πάγιες δαπάνες της επιχείρησης (έως και για δύο έτη), ενώ χρηματοδοτείται εξ' ολοκλήρου η δημιουργία νέας θέσης απασχόλησης με ποσό έως και 15.000 ΕΥΡΩ, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίινησε στις 15 Νοεμβρίου 2011 και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2012. Πηγή www.paseges.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: