Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ορχομενού

 Ο Δήμαρχος Ορχομενού έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 86 του Ν.3463/06 «Περί Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
2. Το άρθρο 50 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
3. Την αρ. 41/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίζονται ο πρόεδρος και οι εκπρόσωποι δύο παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
4. Το με αρ.πρωτ. 1416/2017 έγγραφο της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Βοιωτίας, που ορίζει εκπρόσωπο στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
5. Το με αρ. πρωτ. 1573/2017 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Βοιωτίας, που ορίζει εκπρόσωπο στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
6. Το με αρ.πρωτ. 72 /2017 έγγραφο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Περιφέρειας Λιβαδειάς, που ορίζει εκπρόσωπο στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
7. Το με αρ. πρωτ. 20/2017 έγγραφο της Ε.Λ.Μ.Ε Βοιωτίας, με το οποίο ορίζει εκπρόσωπο στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Συγκροτεί τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ορχομενού αποτελούμενη από:  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ρόδης Λάμπρος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού, 
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
2. Δαμιανίδης Χρήστος, Δ/ντής ΓΕΛ Ορχομενού, μέλος.
3. Σπυροπούλου Ευφροσύνη, νηπιαγωγός του 4θέσιου Πολυδύναμου Νηπιαγωγείου Ορχομενού μέλος.
4. Δερματίδου Ελισάβετ, Γεν. Γραμματέας ΣΕΠΕ, μέλος
5. Θειακούλης Παναγιώτης, εκπρόσωπος Ε.Λ.Μ.Ε Βοιωτίας, μέλος.
6. Δάρρας Κων/νος , εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων, μέλος.
7. Παραμπάτης Δημήτριος, εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων, μέλος.

ΑΝΑΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.Χαράλαμπος Χατζηχαραλάμπους Δ/ντής του 2ου Γυμνασίου Ορχομενού.
2. Πολυχρονόπουλος Γεώργιος, Δ/ντής 2o Δημοτικού Σχολείου Ορχομενού.
3. Καστρινάκη - Δρακάκη Βασιλική, μέλος Δ.Σ. ΣΕΠΕ.
4. Χριστοδούλου Ευθύμιος, εκπρόσωπος Ε.Λ.Μ.Ε. Βοιωτίας .
5. Στεφοπούλου Βασιλική, εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων .
6. Κυριαζής Κυριάκος, εκπρόσωπος παραγωγικών τάξεων. Ως γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Μέττα Ιωάννα, αναπληρούμενη από την Λιόντου Γαρυφαλλιά .

Έργο της Επιτροπής θα είναι ότι περιλαμβάνει και αναφέρεται στο άρθρο 50 του Ν.1566/85. Η θητεία της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται μέχρι 31/12/2018.

Ο Δήμαρχος Ορχομενού

ΛΟΥΚΑΣ Ι. ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: