Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Νέα ανακοίνωση για υποβολή δηλώσεων ζημιάς από βροχόπτωση στις 24-05-2017 στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: «Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Βροχόπτωση 
στις 24-05-2017 στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες»

Ειδοποιούνται οι παραγωγοί του δήμου Ορχομενού που η φυτική παραγωγή
τους έπαθε ζημιές από ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ στις 24 Μαΐου 2017 ότι
μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις ζημιάς στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.
μέχρι και την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017.
Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.
Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς ως κατωτέρω:
1. Για ζημιές στη φυτική παραγωγή:
Α. Αροτραίες καλλιέργειες : ένα ευρώ ( 1,00 €) ανά στρέμμα.
Β. Αμπελοειδή , κηπευτικά , ακτινίδια : δύο ευρώ (2,00 €) ανά στρέμμα.
Γ. Καλλιέργειες σιτηρών: 0,5 € ανά στρέμμα
Δ. Καρποφόρα δένδρα : δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 € ) ανά δένδρο όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα
ή γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα.
Ε. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) : δέκα ευρώ (10,00 €) ανά στρέμμα.
ΣΤ. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων : είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά στρέμμα.
Η . Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων-δένδρων : σαράντα ευρώ (40,00 €) ανά
στρέμμα.
Θ . Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών : πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά στρέμμα.
 Απαραίτητα δικαιολογητικά :
 1 .Δήλωση ΟΣΔΕ 2017
 2. Ταυτότητα
 3. Α.Φ.Μ.
 4. Αρ. Λογαριασμού Τράπεζας .
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α. ,
Γιάννα Πάνου , στο Κ.Ε.Π. Ορχομενού

Η Αντ/τρια ΕΛ.Γ.Α. Ορχομενού
Γιάννα Πάνου

Δεν υπάρχουν σχόλια: