Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Εργασίες επέκτασης του δικτύου όμβριων υδάτων σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ορχομενού

Το ποσό των 90.000 ευρώ περίπου θα αγγίξουν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί στο Δήμο Ορχομενού και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών, αφού μιλάμε για παρεμβάσεις - εργασίες επέκτασης του δικτύου όμβριων υδάτων.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, θα γίνει οι παρακάτω παρεμβάσεις στις Τοπικές Κοινότητες ως εξής :
• Τ.Κ. Καρυάς : Κατασκευή δικτύου όμβριων μήκους 45μ. με τσιμεντοσωλήνα D300, δύο (2) φρεατίων υδροσυλλογής και ένωση με το υπάρχων δίκτυο στην οδό εισόδου της κοινότητας (πριν το πρατήριο ΕΚΟ).
 • Τ.Κ. Λουτσίου : Κατασκευή δικτύου όμβριων μήκους 40μ. με τσιμεντοσωλήνα D300, δύο (2) φρεατίων υδροσυλλογής και ένωση με το υπάρχων δίκτυο σε οδό νότια της πλατείας. Καθαίρεση και επανακατασκευή 20μ2 ασφαλτοτάπητα σε οδό ανατολικά της πλατείας για την διαμόρφωση ρύσεων.
• Δ.Ε. Ορχομενού : Κατασκευή δικτύου όμβριων μήκους 112μ. με τσιμεντοσωλήνα D300, τριών (3) φρεατίων υδροσυλλογής και ένωση με το υπάρχον δίκτυο (28η Οκτωβρίου) στην οδό Ναυαρίνου. Κατασκευή δικτύου όμβριων 80μ. με τσιμεντοσωλήνα D300 και τριών (3) φρεατίων στην οδό Μακρυγιάννη και αγωγού 40μ. ίδιας διαμέτρου για την μεταφορά στον αποδέκτη (αρδευτικός υδραύλακας νότια της οδού). Μικροεπεκτάσεις του δικτύου σε διάφορα σημεία του Ορχομενού.
• Τ.Κ. Παύλου : Κατασκευή δικτύου όμβριων μήκους 65μ. με τσιμεντοσωλήνα D400, τριών (3) φρεατίων υδροσυλλογής, δύο (2)καναλιών υδροσυλλογής 5μ. και ένωση με το υπάρχων δίκτυο στην κεντρική οδό. Κλείσιμο υδραύλακα με τσιμεντοσωλήνα D800 σε μήκος 8μ.
• Τ.Κ Πύργου : Κλείσιμο υδραύλακα με τσιμεντοσωλήνα D600 συνολικού μήκους 70μ. Η κατασκευή των δικτύων περιλαμβάνει κοπή ασφαλτοσκυροδέματος, εκσκαφή ορυγμάτων, προμήθεια και τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων D300, D400, επένδυση αυτών με σκυρόδεμα C12/15, επανεπίχωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου και αποκατάσταση του οδοστρώματος και κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων υδροσυλλογής και ενώσεων με το υφιστάμενο δίκτυο όμβριων υδάτων. Το μέσο βάθος εκσκαφών των ορυγμάτων θα είναι 0,90μ. και το πλάτος τους 0,70μ. έως 0,80μ. ανάλογα με την διάμετρο των αγωγών. Λεπτομέρειες φαίνονται στα σχέδια που συνοδεύουν την μελέτη.

Το συνολικό κόστος του έργου, βάση του προϋπολογισμού του, ανέρχεται στο ποσό 70.480,60 € (87.395,94 € με Φ.Π.Α 43%). 
Το έργο δημοπρατήθηκε ήδη και χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2011, 2015 και 2016, ενώ έχει προθεσμία εκτέλεσης 120 ημέρες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: