Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Δώδεκα αιτήσεις για υδρονομείς στο Δήμο Ορχομενού

Με την 45/2014 απόφασή μας, περί καθορισμού έναρξης και λήξης αρδευτικής περιόδου 2013, καθορισμού αριθμού θέσεων ,αριθμός υδρονομέων, αμοιβής αυτών  κ.λ.π. που εγκρίθηκε με την 2331/45549/19.3.2014 απόφαση της  Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ,καθώς και την               5579./11-4-2014 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, του κ. Δημάρχου από τους ενδιαφερόμενους, κινήθηκε η διαδικασία πρόσληψης υδρονομέων του Δήμου Ορχομενού για την αρδευτική περίοδο 2014.

Σύμφωναμε το άρθρο 78 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 93/τ Α΄/14-4-2014αναφέρει ότι  επιτρέπονται οι προσλήψεις κατά την προεκλογική περίοδο όσον αφορά τους Υδρονομείς Άρδευσης.
Η πρόσληψη των υδρονομέων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07 . Η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στους ΟΤΑ διέπεται αποκλειστικά από τις ειδικές ρυθμίσεις του από 28.3/15-4-57 Β.Δ. /τος « Περί της αστυνομίας  επί των αρδευτικών υδάτων»( Φ ΕΚ 60Α ) όπως ισχύει.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.1 Β.Δ 28.3/15.4.1957, για την εκλογή των  υδρονομέων αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.
       Κατόπιν των ανωτέρω οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο Δήμο μας ανήλθαν σε δώδεκα (12).
Οι αιτήσεις αυτές είναι: 1) Γκορτζάς Βασίλειος του Σωτηρίου κάτοικος Ορχομενού,2) Τσάμης Θωμάς του Ελευθερίου κάτοικος Ορχομενού,3) Λυκοδήμος Ιωάννης του Νικολάου κάτοικος Ορχομενού, 4) Παραμπάτης Δημήτριος του Παναγιώτη κάτοικος Ορχομενού,5)Καπρινιώτης Ανδρέας του Λάμπρου κάτοικος Ορχομενού,6)Παππάς Χρήστος του Βασιλείου κάτοικος Αγ.Σπυρίδωνα, 7)Αγγελίνας Κων/νος του Βασιλείου κάτοικος Αγ.Σπυρίδωνα,8)Σκαγιάκος Γεώργιος του Λάμπρου κάτοικος Ορχομενού, .9)Μίχος Αθανάσιος του Ευαγγέλου κάτοικος Αγ. Δημητρίου, 10)Κόττας Γεώργιος του Λάμπρουκάτοικος Αγ. Δημητρίου, 11) Υπερήφανος Βασίλειος τουΚων/νουκάτοικος Ορχομενού,12)Ζαννιάς Σπύρος του Γεωργίου κάτοικος Ορχομενού.
Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλώ όπως προβείτε στην εξέταση των ανωτέρω αιτήσεων και στη  λήψη απόφασης πρόσληψης των ανωτέρω για τις θέσεις των υδρονομέων άρδευσης ,στις κτηματικές περιοχές Ορχομενού, Αγίου Δημητρίου και οικισμού Μαυρόγειας και Αγίου Σπυρίδωνα και οικισμού Αγίου Ανδρέα, ώστε να ξεκινήσουν την εργασία τους οι Υδρονομείς.

Κατόπιν καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόσληψη των υδρονομέων συνολικά οκτώ (8) ατόμων.