Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σας προσκαλώ σεσυνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 30Απριλίου 2014  ημέρα  Τετάρτηκαι ώρα 19.00μ.μ.σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου67του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1.      Πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2014. ( Εισηγητής: Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος  Λουκάς Τριανταφύλλου ).
2.     Αποδοχή πίστωσης ποσού 39.200,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΣΑΤΑ 2014) για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίαςκαι κατανομή αυτής.( Εισηγητής: Δήμαρχος).
3.     Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 129/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.( Εισηγητής: Δήμαρχος).
4.     Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας 2014.( Εισηγητής: Δήμαρχος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                               

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β. ΖΥΓΟΥΡΗΣ