Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο...

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
  
Σας προσκαλούµε στην 3η ( τακτική )  συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας , που θα πραγµατοποιηθεί στις  26 Φεβρουαρίου  
2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας ( Αινιάνων 8), µε τα ακόλουθα  
θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης :   
ΘΕΜΑ 1 ο: Εισήγηση για την 2 η Τροποποίηση Προϋπολογισµού έτους 2014 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος .  
ΘΕΜΑ 2 ο:. Ορισµός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε επιτροπές αρµοδιότητας Λιµενικών Αρχών . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας  Π.Σ.Ε.   κ. Ιωάννης Καρνάβας .    ΘΕΜΑ 3 ο: Προγραµµατισµός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους ΟΤΑ α και β και τα ΝΠΙ∆ της Αυτοδιοίκησης . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας  Π.Σ.Ε.   κ. Ιωάννης Καρνάβας .  
 ΘΕΜΑ 4 ο:  Παραποµπή θέµατος της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας για λήψη απόφασης .σε σχεση µε τα ζητήµατα των αναπτυξιακών και λοιπών ανωνύµων εταιρειών Π.Ε. Ευρυτανίας   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Νοµικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Ευθύµιος Καρα iσκος   
ΘΕΜΑ 5 ο: Ορισµός εκπροσώπων Περιφέρειας για την σύσταση Επιτροπών Αµπελοοινικών θεµάτων . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφ . Αγρ .Οικον . & Κτηνιατρικής κ. Τσελάς Σταύρος    
 ΘΕΜΑ 6 ο: Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου Π.Ε. Ευβοίας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Βουρδάνος ∆ηµήτριος   
ΘΕΜΑ 7 ο: Ορισµός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 9, παρ 7 του Ν. 2881/2001 περί ανέλκυσης , αποµάκρυνσης η εξουδετέρωσης ναυαγίων η πλοίων των Υπολιµεναρχείων Ιτέας και Γαλαξειδίου   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας κ. Παναγιώτα Γαζή    
ΘΕΜΑ 8 ο Εισήγηση για την τοποθέτηση πωλητών σύµφωνα µε το Π.∆. 51/2006 όπως ισχύει ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Η Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης κ. Ευγενία Οικονόµου   
ΘΕΜΑ 9 ο:Ένταξη νέου έργου στο Περιφερειακό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2014, από πιστώσεις Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Βοιωτίας .   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .  
 ΘΕΜΑ 10 ο: Προέγκριση πιστώσεων έργων & µελετών των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕ 409 & ΣΑΜ 009 της ΠΕ Φωκίδας , της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2014. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .  
ΘΕΜΑ 11 ο: Προέγκριση πιστώσεων έργων των  Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ 056/8 και ΣΑΝΑ 011/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2014. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .  
ΘΕΜΑ 12 ο : Έγκριση :    Α. τροποποίησης προϋπολογισµών µελετών της ΣΑΜΠ 766                                         Β. τροποποίησης τίτλου µελέτης ΣΑΜΠ 766                                        Γ. τροποποίησης προϋπολογισµών έργων της ΣΑΕΠ 766                                                      και ∆. προέγκρισης πιστώσεων έργων της ΣΑΕΠ 766  Του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .  
ΘΕΜΑ 13 ο: Τροποποίηση προϋπολογισµού και πιστώσεων του έργου :< ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ > , που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων Κ.Α.Π. ( Ε.Φ. 01071 ΚΑΙ Κ.Α.Ε. 9779)  
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .  
ΘΕΜΑ 14 ο: Ανάκληση της αριθµ . 12/29-01-2014 ( Α∆Α : ΒΙΡ∆ 7ΛΗ -ΟΥΩ ) απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου και Έγκρισης σύναψης  Προγραµµατικής σύµβασης για την εκτέλεση του έργου < ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ > , που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων Κ.Α.Π. ( Ε.Φ. 01071 και Κ.Α.Ε. 9779) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .  
ΘΕΜΑ 15 Ο :  Τροποποίηση πιστώσεων του έργου < Συµπληρωµατικές εργασίες για την  αλλαγή χρήσης από Νηπιαγωγείο ∆.Κ. Μαλεσίνας σε Παιδικό Σταθµό > , που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων Κ.Α.Π. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .  
ΘΕΜΑ 16 Ο : Προγραµµατική σύµβαση για την εκτέλεση του έργου : <Συµπληρωµατικές εργασίες για την αλλαγή χρήσης από Νηπιαγωγείο της ∆.Κ. Μαλεσίνας σε Παιδικό Σταθµό > , που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων Κ.Α.Π.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .  
ΘΕΜΑ 17 Ο : Έγκριση σύναψης και όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού , Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , ∆Η .ΠΕ .ΘΕ . Ρούµελης ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .  
ΘΕΜΑ 18 Ο : Έγκριση απολογισµού της Π.Ε.Λ. έτους 2013. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Π.Ε.Λ. κ. Ιωάννης Γρανίτσας   
ΘΕΜΑ 19 Ο : Έγκριση προϋπολογισµού της Π.Ε.Λ. έτους 2014. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Π.Ε.Λ. κ. Ιωάννης Γρανίτσας       

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     
                         ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: