Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Δυνατότητα μείωσης των εισφορών στο Ο.Α.Ε.Ε.


ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

από τον Μητά Αλέξανδρο
Λογιστή-Φοροτέχνη
Εκπρόσωπο Επιμελητηρίου Βοιωτίας
στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 32 του ν.4075/2012 οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. μπορούν με αίτηση τους να επιλέξουν την κατάταξη τους στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία κλάδου σύνταξης του π.δ. 5/2007 και να παραμείνουν σε αυτήν έως 31/12/2014 εφόσον, κατά την υποβολή της αίτησης:
α) Δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ή
β) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι ενήμεροι.

Η κατάταξη στην κατώτερη κατηγορία αρχίζει από το αμέσως επόμενο προς έκδοση και μετά την αίτηση δίμηνο και ισχύει για όσο διάστημα είναι ενήμεροι στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών και στις δόσεις της τυχόν ρύθμισης. Αν ο ασφαλισμένος δεν είναι ενήμερος, επανέρχεται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία βρισκόταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου, στην οποία επανέρχονται υποχρεωτικά από την 01/01/2015 και όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής.
Επίσης, προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος, τα όργανα και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης. Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση με αρ. πρ. Φ.80000/10255/334/6.6.2012  εστάλη στο εθνικό τυπογραφείο για δημοσίευση. Επισημαίνεται ότι στην παραπάνω κανονιστική πράξη έχει προβλεφθεί ότι στις περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρου νόμου 4075/2012, (ητοι την 11/04/2012) και πριν την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην ασφαλιστική κατηγορία που θα επιλέξουν καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές από το αμέσως επόμενο προς έκδοση δίμηνο της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν ειδικότερα την περίπτωση τους.Με το παλαιό καθεστώς θα γίνει η υποβολή Α.Π.Δ και η πληρωμή εισφορών μισθολογικών περιόδων Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012-06-27

Το ΙΚΑ με νέα απόφαση του αποφάσισε την αναβολή της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την 5η του επομένου μήνα, καθώς και την μηνιαία υποβολή ΑΠΔ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΙΚΑ αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/118/15.6.2012 Υποβολή Α.Π.Δ. προθεσμία καταβολής εισφορών:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89/τ.Α΄/2012) οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση φορέων η κλάδων, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ, υποχρεούνται από 1/7/2012 να υποβάλουν Α.Π.Δ κάθε μήνα.

Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει βάση του άρθρου 20 του ιδίου νόμου, να καταβάλλονται μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα απασχόλησης.

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες, από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την τροποποίηση-προσαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων μισθοδοσίας, την πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνση τους, κρίνει αναγκαίο η ισχύς των εν λόγω διατάξεων να έχουν εφαρμογή από τον 10/2012 (Μισθολογική περίοδος Οκτωβρίου 2012)

Κατόπιν των προαναφερμένων, αφενός η υποβολή της Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2012 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και αφετέρου οι καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού καθεστώτος.Δεν υπάρχουν σχόλια: