Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Εγκύκλιος για τις εκπτώσεις επιχειρήσεων λόγω κύκλου εργασιώνΔιευκρινίσεις με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων στις χορηγούμενες εκπτώσεις που χορηγούν οι επιχειρήσεις στους πελάτες τους, λόγω κύκλου εργασιών, δίνει με εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου:
Με την εγκύκλιο 1083953/4559/1298/0014/ΠΟΛ.1212/ 22-7-1996 δόθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις σε θέματα αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των ν.2386/96 και ν.2399/96, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι παρ.1 και 5 περ.α΄ και γ΄ του άρθρου 15 του ν.1642/86 (όπως κωδικοποιήθηκε και ισχύει με τον ν.2859/00), και μεταξύ των άλλων για την αντιμετώπιση των εκπτώσεων που χορηγούν οι επιχειρήσεις, λόγω του κύκλου εργασιών που πραγματοποίησαν προς τους πελάτες τους.
Με τις οδηγίες που δόθηκαν για το παραπάνω θέμα με την ως άνω εγκύκλιο (ΠΟΛ.1212/1996) διευκρινίστηκε ότι οι εκπτώσεις λόγω κύκλου εργασιών λαμβάνονται υπόψη και μειώνουν τη φορολογητέα αξία, εφόσον τα παρεχόμενα ποσοστά εκπτώσεων γνωστοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους και εφόσον το χορηγούμενο ποσοστό έκπτωσης δεν υπερβαίνει, στις ακραίες περιπτώσεις, το ποσοστό μικτού κέρδους, που πραγματοποιεί επί του κόστους ο προμηθευτής των αγαθών ή ο παρέχων την υπηρεσία που χορηγεί την έκπτωση.
Δεδομένου ότι ο ως άνω περιορισμός της χορηγούμενης έκπτωσης, που προβλέπει ότι το χορηγούμενο ποσοστό έκπτωσης που παρέχεται από τον προμηθευτή δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό μικτού κέρδους που πραγματοποιεί επί του κόστους η επιχείρηση, επιφέρει διαφοροποίηση μεταξύ των επιχειρήσεων και για λόγους χρηστής διοίκησης ο περιορισμός αυτός καταργείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: