Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Στις 18 Μαϊου 2011 η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος Βοιωτίας της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – Εκλογές


Σύμφωνα με τα άρθρα 5,6,7,8,16,17 και 18 του Καταστατικού της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), καθώς και των άρθρων 3,5,7 και 8 του Εσωτερικού Κανονισμού των Περιφερειακών Τμημάτων της ΠΕΔΜΕΔΕ όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, καλούνται τα μέλη του Περιφερειακού Τμήματος ΒΟΙΩΤΙΑΣ της Ένωσης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Απολογισμός πεπραγμένων Διοικούσας Επιτροπής για το έτος 2010,
2. Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2010,
3. Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού για το έτος 2010 και προϋπολογισμού για το έτος 2011
4. Ανακοινώσεις και προτάσεις Διοικούσας Επιτροπής και
5. Διάφορα θέματα
6. Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη Τοπικής Επιτροπής για την τριετία 2011 – 2014 του Περιφερειακού Τμήματος ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Η Γενική Συνέλευση αυτή θα γίνει στη Λιβαδειά, στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος (οδός 1χλμ. Λιβαδειάς - Δελφών), στις 18 Μαίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00. Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των φυσικών προσώπων μελών της Ένωσης που διαμένουν στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος ΒΟΙΩΤΙΑΣ και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση αυτή με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο τόπο στις 23 Μαϊου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00.
Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των φυσικών προσώπων μελών της Ένωσης που διαμένουν στην περιοχή του Περιφερειακού Τμήματος ΒΟΙΩΤΙΑΣ και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαίου 2011, ημέρα Τετάρτη, στη Λιβαδειά, στα ΓΡΑΦΕΙΑ του ΤΕΕ – ΕΤΑΑ (οδός Μπουφίδου 3), με ώρα έναρξης την 12.00μ. της 25.05.2011, με οσαδήποτε παρόντα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Τοπικής Επιτροπής, θα αρχίσουν με την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα διενεργήσει μόνο τις εκλογές για την ανάδειξη της Τοπικής Επιτροπής .
Σύμφωνα με το αρθ. 5 παρ. 4 του ενοποιημένου καταστατικού της Ένωσης για τις εκλογές που αφορούν τα όργανα της Κεντρικής Διοίκησης της ΠΕΔΜΕΔΕ «χρέη Εφορευτικής Επιτροπής εκτελεί η Τοπική Επιτροπή του κάθε Περιφερειακού Τμήματος».
Οι εκλογές θα διαρκέσουν μέχρι την 21.00 της 25.05.2011 οπότε και θα διακοπούν και θα συνεχισθούν και πάλι από την 12.00 της επόμενης ημέρας (26.05.2011) μέχρι την 21.00 της ημέρας αυτής, οπότε και θα λήξουν.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό της Ένωσης η υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή στα όργανα του Περιφερειακού Τμήματος μπορεί να γίνει με δήλωση προς το Περιφερειακό Τμήμα της Ένωσης, το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την ημέρα που έχει ορισθεί να συνέλθει η Γενική Συνέλευση, δηλαδή το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 9 Μαίου 2011.

Λιβαδειά, 21 Απριλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΔΜΕΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: