Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

(Ξανά) Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

( 13ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 28 Ιουλίου  2017 και ώρα 7.00 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


 Θέμα 1ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 194/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού , του  τεχνικού προγράμματος και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017. 
(Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου) 

 Θέμα 2ο : Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων  έτους 2017.
( Εισηγήτρια: κα Καραβαγγέλη Βασιλική, Αντιδήμαρχος) 

 Θέμα 3ο : Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 Ν. 4412/2016.
(Εισηγητής : κα Χαρίκλεια Δούμα, προϊσταμένη τμήματος  Π/Υ – Λογιστηρίου Προμηθειών & Περιουσίας )

 Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτων (παλαιά κτίσματα) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Παύλου ( ως τα μόνα κατάλληλα) για να εξωραϊστεί ο χώρος και να διανοιχτούν παρακείμενοι οδοί. 
(Εισηγητής : κ. Ηρακλής Ντουφεξής, Πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου)

 Θέμα 5ο : Ορισμός 3 μελών επιτροπών για την τήρηση των κανονισμών και υποβολής προστίμων των κανονισμών καθαριότητας , άρδευσης , κοινόχρηστων χώρων – καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος , λαϊκής αγοράς και εμποροπανήγυρης.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
Θέμα 6ο :
  Έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου : « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού» με κωδικό ΜΙS5001660.
(Εισηγητής : κ. Ιωάννης Πάνου, ειδικός συνεργάτης)
Θέμα 7ο :
Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, 2 νηπιαγωγών, 1 βρεφοκόμου και 1 μαγείρισσας, στον δημοτικό παιδικό σταθμό Ορχομενού, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018».
(Εισηγητής : κ. Ιωάννης Πάνου, ειδικός συνεργάτης)
Θέμα 8ο : Έγκριση εκτέλεσης και τρόπο ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας σε Τ.Κ. Παύλου , Κάστρου, Διονύσου, Καρυάς».  
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 9ο : Έγκριση εκτέλεσης και τρόπο ανάθεσης του έργου: « Αντικατάσταση Εξωτερικών Δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 10ο : Χορήγηση ή μη συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού. Εργασίες αποπεράτωσης – αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακαθάρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασίας λυμάτων».
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης,  Αντιδήμαρχος)

Θέμα 11ο : Έγκριση υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας « Αποκομιδή και μεταφορά των οικιακών απορριμμάτων του Δήμου Ορχομενού» , δίμηνης διάρκειας από 16-08-2017 έως 16-10-2017 , λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου και τρόπου ανάθεσης.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης,  Αντιδήμαρχος)

Θέμα 12ο : Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δημόσιων επενδύσεων- ΣΑΕ 055 ( έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές).
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης,  Αντιδήμαρχος)

Θέμα 13ο : Χορήγηση Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Κωνσταντίνου Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Ορχομενού.
(Εισηγητής : κ. Γαλάνης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 14ο : Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παραλαβής μικρών έργων  μέχρι του ποσού 5.869,40 € - χωρίς ΦΠΑ ( με τη διαδικασία του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 , μετά από κλήρωση.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 15ο : Αποδοχή πίστωσης 20.500,00 € για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2017 και κατανομής αυτής.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 16ο : Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων 1ης και 2ης εντολής ΣΑΤΑ 2017, ποσού 29.380,00€.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)


Θέμα 17ο : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του  έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΧΑΡΙΤΩΝ» , ανάδοχος Κ/ΞΙΑ Δ. ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Ι.ΚΟΦΙΝΗΣ 
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης  Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
Ο Πρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: