Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ( 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017) 


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και ώρα 12η μεσημβρινή στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 
Θέμα 1ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 194/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού , του τεχνικού προγράμματος και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017. (Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου) 
Θέμα 2ο : Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2017. ( Εισηγήτρια: κα Καραβαγγέλη Βασιλική, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 3 ο : Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 Ν. 4412/2016. (Εισηγητής : κα Χαρίκλεια Δούμα, προϊσταμένη τμήματος Π/Υ – Λογιστηρίου Προμηθειών & Περιουσίας ) 
Θέμα 4 ο : Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά ακινήτων (παλαιά κτίσματα) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Παύλου ( ως τα μόνα κατάλληλα) για να εξωραϊστεί ο χώρος και να διανοιχτούν παρακείμενοι οδοί. (Εισηγητής : κ. Ηρακλής Ντουφεξής, Πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου) 
Θέμα 5 ο : Ορισμός 3 μελών επιτροπών για την τήρηση των κανονισμών και υποβολής προστίμων των κανονισμών καθαριότητας , άρδευσης , κοινόχρηστων χώρων – καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος , λαϊκής αγοράς και εμποροπανήγυρης. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 6 ο : Έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου : « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού» με κωδικό ΜΙS5001660. (Εισηγητής : κ. Ιωάννης Πάνου, ειδικός συνεργάτης) 
Θέμα 7 ο : Λήψη απόφασης για την παράταση συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ, 2 νηπιαγωγών, 1 βρεφοκόμου και 1 μαγείρισσας, στον δημοτικό παιδικό σταθμό Ορχομενού, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018». (Εισηγητής : κ. Ιωάννης Πάνου, ειδικός συνεργάτης)
 Θέμα 8 ο : Έγκριση εκτέλεσης και τρόπο ανάθεσης του έργου: «Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας σε Τ.Κ. Παύλου , Κάστρου, Διονύσου, Καρυάς» (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 9 ο : Έγκριση εκτέλεσης και τρόπο ανάθεσης του έργου: « Αντικατάσταση Εξωτερικών Δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 10ο : Χορήγηση ή μη συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού. Εργασίες αποπεράτωσης – αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακαθάρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασίας λυμάτων». (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 11ο : Έγκριση υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας « Αποκομιδή και μεταφορά των οικιακών απορριμμάτων του Δήμου Ορχομενού» , δίμηνης διάρκειας από 16-08-2017 έως 16-10-2017 , λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου και τρόπου ανάθεσης. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 12ο : Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Δημόσιων επενδύσεων- ΣΑΕ 055 ( έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές). (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 13ο : Χορήγηση Παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Κωνσταντίνου Δημητρίου του Ιωάννη, κατοίκου Ορχομενού. (Εισηγητής : κ. Γαλάνης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 14ο : Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την Επιτροπή Παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού 5.869,40 € - χωρίς ΦΠΑ ( με τη διαδικασία του άρθρου 15 του ΠΔ 171/87 , μετά από κλήρωση. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 15ο : Λήψη απόφασης για α). έγκριση σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Ορχομενού με την επωνυμία: «δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής προστασίας , Πολιτισμού και Αθλητισμού Ορχομενού ( Δ. Ο.Κ.Π.Π.Α.Ο.)», β) έγκριση καταστατικού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν την σύστασή του. (Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: