Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 


Θέμα 1 ο : Λήψη απόφασης για ονομασία της αίθουσας του συνεδριακού κέντρου στα πέτρινα «Ευάγγελος Μπασιάκος». (Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος) 
Θέμα 2 ο : Ορισμός εκπροσώπου από το Δημοτικό Συμβούλιο , προέδρου και δύο μελών από τις παραγωγικές τάξεις για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος ,Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 
Θέμα 3 ο : Λήψη απόφασης για την αποδοχή του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2017. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 4 ο : Διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ορχομενού. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 5 ο : Λήψη απόφασης για επιστροφή καταβληθέντος παραβόλου στη κ. Μαρία Κυριαζή. (Εισηγήτρια : κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου, εντεταλμένη Δ.Σ. για οικονομικά θέματα) 
Θέμα 6 ο : Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 1.673,56€ στον κ. Τάγκαλη Λουκά του Παναγιώτη. (Εισηγήτρια : κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου, εντεταλμένη Δ.Σ. για οικονομικά θέματα) 
Θέμα 7 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/24-2-2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων. ( Εισηγητής : κ. Κόκκινος Ιωάννης , Πρόεδρος Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών) 
Θέμα 8 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/17-3-2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων. ( Εισηγητής : κ. Κόκκινος Ιωάννης , Πρόεδρος Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών) 
Θέμα 9 ο : Λήψη απόφασης για υλοτομία έξι δέντρων πεύκης στην είσοδο της Τ.Κ. Πύργου. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 10ο : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 31/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμό τριών (3) εκπροσώπων , μέλη Δημοτικού Συμβουλίου , προκειμένου να καταρτιστεί το μητρώο προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) (Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος ,Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 

Ο Πρόεδρος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: