11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 


Θέμα 1 ο : Λήψη απόφασης για ονομασία της αίθουσας του συνεδριακού κέντρου στα πέτρινα «Ευάγγελος Μπασιάκος». (Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος) 
Θέμα 2 ο : Ορισμός εκπροσώπου από το Δημοτικό Συμβούλιο , προέδρου και δύο μελών από τις παραγωγικές τάξεις για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. (Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος ,Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 
Θέμα 3 ο : Λήψη απόφασης για την αποδοχή του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2017. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 4 ο : Διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ορχομενού. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 5 ο : Λήψη απόφασης για επιστροφή καταβληθέντος παραβόλου στη κ. Μαρία Κυριαζή. (Εισηγήτρια : κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου, εντεταλμένη Δ.Σ. για οικονομικά θέματα) 
Θέμα 6 ο : Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 1.673,56€ στον κ. Τάγκαλη Λουκά του Παναγιώτη. (Εισηγήτρια : κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου, εντεταλμένη Δ.Σ. για οικονομικά θέματα) 
Θέμα 7 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/24-2-2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων. ( Εισηγητής : κ. Κόκκινος Ιωάννης , Πρόεδρος Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών) 
Θέμα 8 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/17-3-2017 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων. ( Εισηγητής : κ. Κόκκινος Ιωάννης , Πρόεδρος Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών) 
Θέμα 9 ο : Λήψη απόφασης για υλοτομία έξι δέντρων πεύκης στην είσοδο της Τ.Κ. Πύργου. (Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 10ο : Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 31/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμό τριών (3) εκπροσώπων , μέλη Δημοτικού Συμβουλίου , προκειμένου να καταρτιστεί το μητρώο προσώπων που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) (Εισηγητής : κ. Ρόδης Λάμπρος ,Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) 

Ο Πρόεδρος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: