Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Διαγωνισμό για την αναβάθμιση δημοτικής βιβλιοθήκης Ιτέας από το Δήμο Δελφών*

Η Αντιδήμαρχος Δελφών διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για την αναβάθμιση δημοτικής βιβλιοθήκης Ιτέας. Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίστηκε στο ποσό των 40.000 € με τον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών που βρίσκεται στην Άμφισσα, στην Πλατεία Κεχαγιά, από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠ-ΟΤΑ, την Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014 και ώρα από 10.30 έως 11.00 (Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών).
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2.000 €.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ για ένα τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς. (αρθρ 26 παρ. 11 ΕΚΠΟΤΑ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και πληροφορίες για το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου, ταχυδρομική Διεύθυνση Γ & Φ. Τσίγκα 14, Άμφισσα, πληροφορίες κ. Δημήτρης Ανδρώ-νος, 22650-22094.
Ολόκληρη η διακήρυξη καθώς και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: www.dimosdelfon.gr, όπου υπάρχει ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή.
Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας βαρύνει τον ανάδοχο.
Άμφισσα 1η Αυγούστου 2014
Η Αντιδήμαρχος Δελφών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΪΝΗ-ΚΟΛΛΙΑΛΗ

* Η εν λόγω ανάρτηση γίνεται για ένα και μόνο λόγο: 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΖΟΜΑΣΤΕ! 
Πηγή http://www.endelfoisonline.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: