Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

9 προσλήψεις στην Eφορεία Aρχαιοτήτων Βοιωτίας για τον Ορχομενό - Άμεσα εργοτάξιο η περιοχή του Αρχαιολογικού Πάρκου

Η εφορεία αρχαιοτήτων Βοιωτίας ανακοίνωσε την πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του 1ου υποέργου Εργασίες αναβάθμισης αρχαιολογικού χώρου Ορχομενού και αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου του έργου Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου στο πλαίσιο δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, και συγκεκριμένα: 
Α. για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών του εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων, έδρα. Κωδ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α1 ΠΕ Αρχαιολόγων Μία (1) θέση Ορχομενός Βοιωτίας (εργοτάξιο) Α2 ΔΕ Ειδικευμένων Εργατοτεχνιτών (με αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανασκαφικές εργασίες) και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένων εργατών Τρεις (3) θέσεις Ορχομενός Βοιωτίας (εργοτάξιο) Α3 ΔΕ Ειδικευμένων Εργατοτεχνιτών (μαρμαροτεχνίτες Τήνου) και ελλείψει αυτών ΔΕ Ειδικευμένων εργατοτεχνιτών και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένων εργατών Μία (1) θέση Ορχομενός Βοιωτίας (εργοτάξιο) 
Β. για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, του εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων, έδρα. Β1 ΠΕ Αρχιτέκτονας-Μηχανικός (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων) Μία (1) θέση Ορχομενός Βοιωτίας (εργοτάξιο) Β2 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων) Μία (1) θέση Ορχομενός Βοιωτίας (εργοτάξιο) Β3 ΠΕ Αρχαιολόγων (με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων) Μία (1) θέση Ορχομενός Βοιωτίας (εργοτάξιο) Β4 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους Μία (1) θέση Ορχομενός Βοιωτίας (εργοτάξιο) 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στη Θήβα στην διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, Θρεψιάδου 1, Θήβα ΤΚ 32200, υπόψη Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας 22620 23559), κατά τις ώρες 09:00 με 14:00, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας στη Θήβα (από 16-05-2017 έως 22-05-2017). Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (ήτοι η 22.05.2017 και ώρα 14:00). Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

ΠΗΓΗ: https://www.diorismos.gr/sumvaseis/11538/9-proslipseis-stin-eforeia-arxaiotiton-voiotias

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr