Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

Συνεδριάζει στις 20 Δεκεμβρίου το ΔΣ του Δήμου Λεβαδέων

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε σε ΜΕΙΚΤΗ  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 20 -12-2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  16:00 , η θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης και ταυτόχρονα με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ :

κας . ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΛΙΑΣ ) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ: κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη   

 

                                                  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

                                                           ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Έκδοση ψηφίσματος  των εργαζομένων ΔΕΥΑ σχετικά με τις συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ και των υπηρεσιών  ύδρευσης  των Δήμων. 

Ι . ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Έγκριση τεχνικού προγράμματος  εκτελεστέων έργων του Δήμου  οικονομικού έτους   2023 (Η αριθμ   /2023 Απόφαση της Ε.Ε)

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Διαπίστωση αδυναμίας  εκτέλεσης των της εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαρισμού των Δημοτικών κτιρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων με ίδια μέσα και έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών σε τρίτους με δημόσια σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

΄ Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΠΑΡΚΑ ΤΣΕΠΗΣ».  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Έγκριση του 1oυ Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (αρχικής σύμβασης) ,   για την κατασκευή του έργου: « ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 10ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

 Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ.  

Έγκριση της Συμμετοχής του Δήμου Λεβαδέων στην Πρόσκληση για την Επικαιροποίηση Στρατηγικών ΟΧΕ/ΒΑΑ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020»(ΣΒΑΑ), καθώς και την υποβολή επικαιροποιημένων ΣΒΑΑ, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 του Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2021-2027». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ.

Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής   του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ. 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  :  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ.  

IΙΙ.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Έγκριση σύσταση, λειτουργία και ορισμός μελών Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Συνέχιση Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, Δήμου Λεβαδέων, με κωδικό MIS 6002286 στο Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” 2021-2027».  Εισηγητής :  Δήμαρχος Λεβαδέων    κ.ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ. 

Έγκριση σύσταση, λειτουργία και ορισμός μελών Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Συνέχιση του Κέντρου Κοινότητας και κινητής μονάδας Δήμου Λεβαδέων με κωδικό ΟΠΣ 6003089 και ένταξη στο Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027». Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ.  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΙΑ )

Δεν υπάρχουν σχόλια: