Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Παναγιώτης Υπερήφανος μας προσκαλεί σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 31η Αυγούστου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Περί Αποδοχής - Κατανομής ποσού 9.560,00 € ( 2η Κατανομή Πιστώσεων ) από τους ΚΑΠ στους ΟΤΑ έτους 2010, για την ‘’Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων’’.
2. Περί Αποδοχής ποσού 1.933,10 € από τους ΚΑΠ στους ΟΤΑ για υλοποίηση Προγράμματος Εθελοντών Σχολικών Τροχονόμων.
3. Περί Αποδοχής Γ΄ Κατανομής Πιστώσεων ΣΑΤΑ ποσού 96.021,00 €.
4. Περί Ορισμού Τακτικoύ κ΄ Αναπληρωματικού Μέλους Επιτροπής του έργου «Βελτίωση Αρδευτικού Συστήματος Ορχομενού – Περιοχή ΙΙ 2».
5. Περί Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
6. Περί εγκατάστασης μανδροστασίου της κτηνοτρόφου Σωτηρίου Δήμητρας του Κων/νου στην τοποθεσία ΡΕΘΙ του Δ.Δ. Παύλου.
7. Περί Ψήφισης Μνημονίου Συνεργασίας με το Δήμο Ακραιφνείας για υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκληση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: