Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Δεκτή έγινε στη Βουλή η τροπολογία των Μπασιάκου, Καράμπελα και Κουτσούμπα για χρονική παράταση μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Κωπαϊδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Χθές, 22-10-2014, κατατέθηκε στη Βουλή, σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας η πιο κάτω τροπολογία , που αφορά την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Κωπαϊδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με παράταση του χρόνου ολοκλήρωσής της έως τις 30-11-2014, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα όλα τα προβλεπόμενα στάδια.

 Την τροπολογία υπέγραψαν οι βουλευτές Βοιωτίας Β. Μπασιάκος, Γ. Καράμπελας και Α. Κουτσούμπας, οι οποίοι με ομιλίες τους στη Βουλή σήμερα υποστήριξαν τους λόγους που πρέπει η τροπολογία αυτή να γίνει δεκτή.

Τελικά ο αρμόδιος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ.Μητσοτάκης την έκανε δεκτή.
           
Η τροπολογία έχει ως εξης:

                                ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 13 του Ν. 4250/2014 αντιμετωπίζεται ορθολογικότερα και αποτελεσματικότερα η κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κωπαϊδας». Ειδικότερα:
1. Λόγω της καθυστέρησης σύστασης της Επιτροπής της παρ. 2β του άρθρου 13 και της έγκρισής της από τους αρμόδιους Υπουργούς παρέστη ανάγκη να παραταθεί ο χρόνος επέλευσης έγκρισης της απογραφής από τους αρμόδιους υπουργούς και της κατάργησης από την 30/09/2014 στην 30/11/2014, με ανάλογη παράταση μέχρι 25/11/2014 της ημερομηνίας του χρόνου λήψεως της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που προβλέπεται στη διάταξη.
2. Κρίθηκε σκόπιμο και δικαιότερο όπως αντί της μεταφοράς στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας του επιχειρησιακού αντικειμένου του Οργανισμού, που είναι ΝΠΔΔ, επιβαρυμένου με την είσπραξη των απαιτήσεων του Οργανισμού από τους αγρότες, την εξόφληση των υποχρεώσεών του και τη συνέχιση των δικών που εκκρεμούν, να τεθεί ο Οργανισμός υπό εκκαθάριση, να ορισθεί από τον Υπουργό Οικονομικών εκκαθαριστής, ο οποίος θα επιμεληθεί της εισπράξεως των απαιτήσεων, θα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις και θα συνεχίσει τις εκκρεμείς δίκες και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης να αποτελέσει έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Στόχος είναι να οργανωθεί ταχύτερα και αποτελεσματικότερα το επιχειρησιακό αντικείμενο του Οργανισμού, που είναι κυρίως η άρδευση του ευρύτερου Κωπαιδικού πεδίου, που έχει έκταση 300.000 στρέμματα περίπου, η οργάνωση και διαχείριση των υδάτινων πόρων των περιοχών, της Βοιωτίας και της Λοκρίδας, η οργάνωση της παραγωγής και διάθεσης των γεωργικών προϊόντων κ.α. Το θέμα και οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας στο κρίσιμο αυτό αντικείμενο στα πλαίσια και των λοιπών αρμοδιοτήτων της, έχουν εξαιρετική σημασία για την τοπική αλλά και την εθνική οικονομία, λόγω της υψηλής και ποικίλης παραγωγικότητας της περιοχής, της άμεσης γειτνίασής της με την πρωτεύουσα και της γενικότερης ανάγκης διαρθρωτικών παρεμβάσεων στον πρωτογενή τομέα της χώρας, σε συνδυασμό με την διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά τα λοιπά η διάταξη παραμένει στην αρχική της μορφή.
3. Επειδή οι απαιτήσεις ισοσκελίζουν τις υποχρεώσεις του Οργανισμού, αν δε δεν υπολογιστούν οι προσαυξήσεις, τις υπερκαλύπτουν, η ρύθμιση δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Προτεινόμενη Ρύθμιση
Το άρθρο 13 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α74) αντικαθίσταται ως εξής:

Κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Κωπαΐδας» και μεταφορά των αρμοδιοτήτων του.

1α. Ο «Οργανισμός Κωπαΐδας», Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αλίαρτο Βοιωτίας, το οποίο συνεστήθη με τις διατάξεις του ν.δ. 2488/1953 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εποπτεύεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καταργείται την 30η Νοεμβρίου 2014 και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, συνεχίζει δε να διατηρεί τη νομική προσωπικότητά του και να εκπληρώνει τους σκοπούς του μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και εν συνεχεία μόνο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Από την επομένη της άνω ημερομηνίας επέρχονται για τον Οργανισμό αυτό, αυτοδίκαια, τα λοιπά αποτελέσματα της κατάργησης, που ορίζονται στο παρόν.
β. Οι σκοποί του Οργανισμού Κωπαΐδας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν.δ. 2488/1953 και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε αρμοδιότητα αυτού, όπως προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
γ. Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εκδίδεται στο αργότερο μέχρι 25/11/2014, αποφασίζεται, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3852/2010, ο τρόπος άσκησης των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων και κάθε πρόσφορο μέσο για την αποτελεσματική ενάσκηση του μεταφερόμενου επιχειρησιακού αντικειμένου. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας μπορεί να συσταθεί άμισθη γνωμοδοτική επιτροπή για την υποβοήθηση  της διαχείρισης του επιχειρησιακού αντικειμένου.
δ. Έργα, δράσεις και προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο, καθώς και εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες από την κατάργηση του Οργανισμού συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
ε. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού  Κωπαΐδας περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό Δημόσιο, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών και με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4223/2013 περί υποχρεώσεων τρίτων και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Η αποκλειστική χρήση και διαχείρισή των ανωτέρω ακινήτων περιέρχεται  στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα έχει στο εξής και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος αρχείου.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται, μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκπρόσωπος του Οργανισμού Κωπαΐδας, για τη διενέργεια καταγραφής: α) των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οργανισμού Κωπαΐδας, β) της κατάστασης πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων καθώς και γ) απογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα είτε του Ελληνικού Δημοσίου είτε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η έκθεση καταγραφής-απογραφής υποβάλλεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών μέχρι την ημερομηνία κατάργησης του Οργανισμού Κωπαΐδας.
3α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διορίζεται εκκαθαριστής για την διενέργεια της εκκαθάρισης του καταργούμενου ν.π.δ.δ., και καθορίζονται οι εξουσίες του εκκαθαριστή και η εν γένει διαδικασία της εκκαθάρισης.
β. Ο εκκαθαριστής εισπράττει τις πάσης φύσεως απαιτήσεις του καταργούμενου Οργανισμού, εξοφλεί και τακτοποιεί τις πάσης φύσεως, υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του πιο πάνω φορέα Οργανισμού Κωπαΐδας και  συνεχίζει  τις εκκρεμείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης βαρύνει ως υποχρέωση ή περιέρχεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός δύο μηνών από την κατάργηση του Οργανισμού, ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα θέματα της κατάργησης του Οργανισμού Κωπαΐδας και ιδίως όσα αναφέρονται στον εξοπλισμό, στα αρχεία, στα έσοδα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εξυπηρέτηση των σκοπών και των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού Κωπαΐδας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: