Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021

Ανανέωση της θητείας των Αντιδημάρχων κκ. Δ. Βαγενά, Γρ. Γαλάνη και Κ. Ζυγογιάννη έως 31 Μαρτίου 2022


Σύμφωνα με την  https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%97%CE%97%CE%93%CE%A9%CE%9E6-%CE%9F%CE%94%CE%9E?inline=true , η Δήμαρχος Ορχομενού ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

Ορίζει τους (3) Αντιδημάρχους του Δήμου Ορχομενού, στους οποίους παρέχεται πάγια αντιμισθία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου από 01- 04-21 έως 31-3-2022, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες της, όπως παρακάτω: 

Α. Στον Αντιδήμαρχο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βαγενά Δημήτριο μεταβιβάζει : α. Καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την αναπλήρωση στα καθήκοντα του Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1° του άρθρου 89 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).

2. Του ηλεκτροφωτισμού (εποπτεία –συντήρηση).

3. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και γενικότερα την εποπτεία του μηχανοστασίου του Δήμου. Την κίνηση και ευθύνη των οχημάτων.

 4. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

5. -Την ευθύνη συντήρησης και καλλωπισμού όλων των χώρων πρασίνου.

6. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

7.Την παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους.

 8.Την εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.

9.Την υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:

-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου

 -Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.

-Την θεώρηση γνησίου υπογραφών.

 

Β . Στον Αντιδήμαρχο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γαλάνη Γρηγόρη, στον οποίο μεταβιβάζει :

α. καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως: Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση. Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε' του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

2 . Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

-Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας).

-Την ευθύνη δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.

-Την ευθύνη της άρδευσης των καλλιεργητικών εκτάσεων του Δήμου και την συντήρηση των γεωτρήσεων άρδευσης καθώς και την εποπτεία και συντήρηση του κλειστού αντλιοστασίου άρδευσης.

-Την ευθύνη λειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων ,την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου) και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

3.Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.

4 4.Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα .

5. Την ευθύνη των Δασών

6. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων.

7. Την παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους.

8. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.

9 . Την υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω:

-Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου

-Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων.

-Την θεώρηση γνησίου υπογραφών.

- Τη θεώρηση πιστών φωτοαντιγράφων και αντιγράφων εγγράφων.

 

Γ. Στον Αντιδήμαρχο Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ζυγογιάννη Κων/νο , μεταβιβάζει :

1. Τις κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ακραιφνίας ως κατωτέρω: α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα. γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα. δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Ακραιφνίας. ε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Ακραιφνίας. ζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Ακραιφνίας. η) την Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των 5 καταργούμενων ΟΤΑ υλικών και περιουσιακών στοιχείων. θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα: - της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων.

- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.

- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.

2. Την παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους.

3. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του.

4.Την υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω: -

Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου

-Την θεώρηση γνησίου υπογραφών.

1. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

2. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

3. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

4. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» .

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: