Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ( 9ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ
2017) Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 6:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 
Θέμα 1 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 197/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αφορά έγκριση απολογισμού, ισολογισμού, κατάστασης αποτελεσμάτων, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, προσαρτήματος ισολογισμού 2012 και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του οικ. έτους 2012. Εισηγητής : κ. Κων/νος Μελάς, Ορκωτός Λογιστής) 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ( 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017) Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, ύστερα από την υπ΄αριθμ. 5398/23-5-2017 αίτηση ένδεκα (11) δημοτικών συμβούλων (το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 
Θέμα 1 ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ενός διακομματικού μηχανισμού που θα διασφαλίζει την καλή διαχείριση του νερού άρδευσης στον Δήμο Ορχομενού κατά την αρδευτική περίοδο. (Εισηγητής : κ. Σκόπας Γεώργιος, Επικεφαλής Δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ορχομενού» ) 

Ο Πρόεδρος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr