Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ από το Δήμο Ορχομενού για την άδεια χρήσης νερού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄ αρίθμ.: 146896/2014 Υπουργικής Απόφασης για την Αδειοδότηση Χρήσης Ύδατος και Εκτέλεσης Έργων Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων. 

 Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση 140424/14-3-2017 (ΦΕΚ 814/14-3-2017 Τεύχος Β΄) με τίτλο τροποποίηση της υπ΄αρίθ: 146896/2014 και αφορά στην Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων . 
 Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ορίζονται στην παραπάνω Υπουργική Απόφαση θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι ή ενοικιαστές ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης που κάνουν χρήση ύδατος σε περίπτωση λήξης ή έλλειψης Άδειας χρήσης νερού και εφόσον μέχρι την έκδοση της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης δεν έχουν ήδη προσκομίσει στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας τον αριθμό Πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης, υποχρεούνται να υποβάλλουν Βεβαίωση υποβολής αίτησης για ανανέωση ή έκδοση Άδεια χρήσης νερού κατά περίπτωση, στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Η ανωτέρω Βεβαίωση εκδίδεται από τον φορέα υποδοχής της αίτησης δηλαδή από τον δήμο μας ( σύμφωνα με το υπόδειγμα της σχετικής Υπουργικής Απόφασης), μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, και θα πρέπει να κατατεθεί στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας έως τις 14 Μαΐου 2017

 Πληρ/ρίες . : Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης δήμου Ορχομενού 
Τηλ. Επικοινωνίας : 22613-51015 και 22613-51014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr