Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση του Δήμου Λεβαδεών για τους κατόχους ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Κατόπιν της έκδοσης της υπ΄αριθμ. 140424/14-3-2017 (Φ.Ε.Κ. 814Β/14-03-2017) κοινής υπουργικής απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι ηλεκτροδοτημένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης ενημερώνονται τα ακόλουθα:
Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη ή θανάτου του χρήστη αγροτικής εκμετάλλευσης,  ο διάδοχός του ή ο/οι νόμιμος/οι κληρονόμος/οι μπορεί/ούν  να προσέλθει/ουν στη ΔΕΗ και να αιτηθεί/ούν  την έκδοση λογαριασμού ρεύματος στο όνομά του/τους, ως νόμιμου/ων διαδόχου/ων ή κλορονόμου/ων, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εξόφληση ή διακανονισμός τυχόν οφειλών του/τους για την συγκεκριμένη αγροτική εγκατάσταση.
Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι διατηρεί την εν λόγω αγροτική εκμετάλλευση με παραγωγικό χαρακτήρα .
Μετά την έκδοση της άδειας χρήσης νερού,  ο διάδοχός του ή ο/οι νόμιμος/οι κληρονόμος/οι, υποχρεούται/νται μέσα σε 45 ημερολογιακές ημέρες, να υποβάλει/ουν αίτημα τροποποίησης του αρχικού Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων,  στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού,  της οικείας Περιφέρειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr