Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Μια θέση για Κοινωνική Λειτουργό, μια για Ψυχολόγο και μια για βοηθητικό προσωπικό στο Δήμο Ορχομενού

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ανακοινώνει : 
 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ», στο Δήμο Ορχομενού που εδρεύει στον Ορχομενό Ν. Βοιωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr