Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Την Κυριακή η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ( 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017)


 Για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου 
και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος 
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr