Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Η Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδείας παίρνει θέση για τη θεµατική εβδοµάδα που προτάθηκε να διδαχθεί στα Γυµνάσια

∆ΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Στην πρόσφατη δηµόσια διαµάχη σχετικά µε την θεµατική εβδοµάδα που προτάθηκε να διδαχθεί στα γυµνάσια τη̋ς χώρα̋ς µα̋ς, κυριάρχησε το ζήτηµα του φύλου. Αναγνωρίζουµε το ενδιαφέρον του Υπουργείου Παιδεία̋ς για την ισοτιµία των φύλων στην πράξη και την πρόληψη συµπεριφορών βία̋ς έναντι συνανθρώπων µα̋ που εκδηλώνουν διαφορετική συµπεριφορά. Ταυτόχρονα στεκόµαστε µε σεβασµό µπροστά στην επιφυλακτικότητα πολλών κληρικών και λἀκών µελών τη̋ς Εκκλησία̋ς, πολλών γονέων και κηδεµόνων, αλλά και µέρου̋ς τη̋ς εκπαιδευτική̋ κοινότητο̋. Είναι λυπηρό ότι ακόµη στην εποχή µα̋ς παρίσταται ανάγκη να τονίζουµε πω̋ η διαφορά των φύλων δεν πρέπει να γίνεται αφορµή διακρίσεων και βία̋ κατά των γυναικών. Αµφότερε̋ οι συµπεριφορέ̋ς αντιτίθενται στην διδασκαλία τη̋ Εκκλησία̋ς µα̋ς που βλέπει τον άνθρωπο ω̋ εικόνα Θεού. Από την άλλη, µα̋ εκπλήσσει η νοοτροπία εκείνη που επιθυµεί να εξαλείψει ή να αµβλύνει την φυσική διάκριση των φύλων, σαν να αποτελεί εµπόδιο και βάρο̋ από το οποίο πρέπει να απαλλαγούµε. Τα δύο φύλα εµπλουτίζονται αµοιβαία και η διαφορά του̋ αποτελεί ευλογία. Όσο πρόβληµα αποτελεί η ιδιοτελή̋ς χρήση των στερεοτύπων των φύλων, άλλο τόσο γίνεται επικίνδυνη η ισοπέδωσή του̋. Ανησυχούµε καθώ̋ς στην θεµατική εβδοµάδα αξιόλογη και χρήσιµη θεµατολογία αναµιγνύεται και συνεξετάζεται µε προβληµατικέ̋ς θέσει̋ς. ∆ιερωτώµεθα αν αυτή η πρωτοβουλία στηρίζεται σε επιστηµονικά δεδοµένα και γνώµε̋ς ειδικών τη̋ εφηβική̋ς ανάπτυξη̋ και τη̋ ψυχική̋ υγεία̋. Θεωρούµε ότι δεν πρέπει να αγνοείται και να παραθεωρείται η γνώµη των γονέων που είναι οι κυρίω̋ υπεύθυνοι για την αγωγή των παιδιών του̋ς. ∆εν µπορούµε να αγνοήσουµε και να µην προβληµατιστούµε από την ανακοίνωση τη̋ς ΕΛΜΕ Βοιωτία̋ς. Ευχόµαστε να φωτίζει ο Θεό̋ς του̋ς αρµοδίου̋ς στον ευαίσθητο χώρο τη̋ παιδεία̋ς ώστε να λαµβάνουν αποφάσει̋ς οι οποίε̋ς διαπλάθουν εποικοδοµητικά την συνείδηση των παιδιών µα̋ς, σέβονται την παιδική και νεανική αθωότητα και δεν αποδοµούν τι̋ςαξίε̋ς του̋ς. Και προσδοκούµε από του̋ς εκπαιδευτικού̋ς µα̋ς να συνδυάζουν τι̋ς σύγχρονε̋ς εξελίξει̋ς µε τα διαχρονικά ευεργετικά στοιχεία και βιώµατα που απορρέουν από την πίστη και την πλούσια παράδοσή µας.


Εκ τη̋ Ιερά̋ Μητροπόλεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr