Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017


Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ορχομενού στις  31  Ιανουάριου   2017  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  6.15 μ.μ. σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 Θέμα 1ο : Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού (άρθρο 65 παρ.4 Ν.3852/2010).
( Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδη, Πρόεδρος  Δ.Σ.)

Θέμα 2ο : Περί έγκρισης , ως εμβλήματος του Δήμου Ορχομενού, της παράστασης του «Φρίξου και της Έλλης»  και υποβολή αιτήματος στο Συμβούλιο Τοπωνυμιών για την χρησιμοποίησή του.
( Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδη, Πρόεδρος  Δ.Σ.) 

Θέμα 3ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τροποποίηση του προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος και του Επιχειρησιακού Προγράμματος  έτους 2017.
( Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου)

Θέμα 4ο : Αποδοχή πίστωσης ποσού 29.380,00€ 11η & 12η  εντολή ΣΑΤΑ 2016 και κατανομή αυτής.
( Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου) 

 Θέμα 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2017.
( Εισηγητής :  κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα , Εντεταλμένη Δ.Σ.  για οικονομικά θέματα)
Θέμα 6ο :
Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» για το έτος 2017.
( Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδης , Πρόεδρος Δ.Σ. )

 Θέμα 7ο : Επιτροπή διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου  έτους 2017 ( Σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν. 3463/06- (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) & το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/1981 – (ΦΕΚ 77/Α’/30-3-1981))
( Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδη, Πρόεδρος  Δ.Σ.)

 Θέμα 8ο : Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης για εκποίηση, εκμίσθωση ακίνητων και κινητών πραγμάτων του Δήμου καθώς και την αγορά , μίσθωση από το Δήμο ακινήτων ή κινητών πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους για το Έτος 2017. ( Σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 3463/06- (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) & τα άρθρα 7-9 του Π.Δ. 270/1981 – (ΦΕΚ 77/Α’/30-3-1981)).
(Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδη, Πρόεδρος  Δ.Σ.)
Θέμα 9ο :
  Ορισμός ενός δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής  οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου έτους 2017.
( Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδη, Πρόεδρος  Δ.Σ.)

 Θέμα 10ο : Ορισμός ενός δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση  Επιτροπών Παραλαβής έργων: α) μέχρι και 1.000.000 ευρώ , β) άνω των 1.000.000 ευρώ , σύμφωνα με το άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 4257/2014
Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδη, Πρόεδρος  Δ.Σ.)

 Θέμα 11ο : Έγκριση της  υπ΄αριθμ. 1/2017 απόφασης της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για έγκριση   Απολογισμού  για το οικονομικό έτος 2016.
(Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδη, Πρόεδρος  Δ.Σ. και της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής)

 Θέμα 12ο : Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
(Εισηγητής : κ. Λάμπρος Ρόδη, Πρόεδρος  Δ.Σ. & Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής)

 Θέμα 13ο : Περί έγκρισης των 1/2017 , 2/2017 , 3/2017 & 4/2016  μελετών της τεχνικής υπηρεσίας και του τρόπου ανάθεσης αυτών καθώς και την έγκριση του τρόπου ανάθεσης υπηρεσιών και κατασκευής έργων.
Εισηγητής : κ.  Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 14ο : Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου 2017.
Εισηγητής : κ.  Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 15ο : Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για το Καρναβάλι 2017.
Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 16ο : Έγκριση προμηθειών και τρόπου εκτέλεσης τους για τις ανάγκες του Δήμου.  
(Εισηγητής : : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 17ο : Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού» στο ΕΠ « Στερεά Ελλάδα 2014-2020», έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα και έγκριση προσλήψεων στο πλαίσιο της Πράξης ενός (1) Κοινωνικού λειτουργού (ΠΕ/ΤΕ), ενός (1) Ψυχολόγου (ΠΕ) και ενός (1) Βοηθητικού Προσωπικού (ΔΕ). 
(Εισηγητής : : κ. Γιάννης Πάνου , Ειδικός Συνεργάτης)


Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr